Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2 in 76/08), 29.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 95.člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št.13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 15. Redni seji dne 18. marca 2009 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu občine Kungota za leto 2009

 

 

I SPLOŠNA DOLOČILA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S proračunom občine Kungota za leto 2009 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja.

 

 

2.člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, odhodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kungota in kadrovski načrt so priloga k temu odloku.

 

 

III POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3.člen

 

 

(izvrševanje proračuna)

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

 

4.člen

 

 

(prerazporejanje pravic porabe)

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

 

 

Sklepe o prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe na predlog župana potrjuje občinski svet.

 

 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

 

 

5.člen

 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega porabnika, od tega:

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

6.člen

 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katere vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

7. člen

 

 

(proračunska rezerva)

 

 

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

 

 

V sredstva proračunske rezerve v letu 2009 izločamo sredstva v višini 12.500 EUR.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

8. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

 

9.člen

 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

 

Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za leto 2009 lahko zadolži do višine 500.000 EUR in sicer za naslednje investicije:

 

 

- izgradnja OŠ Kungota s telovadnico

 

 

- izgradnja primarnega cevovoda Pesnica- Kungota

 

 

Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kungota, v letu 2009 ne izdajamo.

 

 

10. člen

 

 

(poraba sredstev telekomunikacije)

 

 

Sredstva v višini 150.000 EUR, ki so ostala od vračila sredstev telekomunikacij, občina izkazuje na prihodkovni strani na kontu 714199- Drugi izredni nedavčni prihodki. Sredstva v višini 150.000 EUR se bodo v letu 2009 porabila za rekonstrukcijo ceste Kamnica- Sp. Kungota.

 

 

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

11.člen

 

 

(začasno financiranje v letu 2010)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranje.

 

 

12. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 410-1/2009

 

 

Datum: 19. marec 2009

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor