Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt-UPB2 in 25/08, Zvrt-D), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 19. 5. 2009 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

 

 

1. člen

 

 

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 6. 2009 določi:

 

 

1. Prva starostna skupina v znesku 455,24 €

 

 

2. Druga starostna skupina v znesku 336,77 €

 

 

od 1. 9. 2009 določi:

 

 

1. Prva starostna skupina v znesku 467,20 €

 

 

2. Druga starostna skupina v znesku 348,73 €.

 

 

2. člen

 

 

Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 1,89 € na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni prispeva posamezni plačnik.

 

 

3. člen

 

 

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za 30 dni v času od 1. 6. do 31. 8. tekočega leta. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,80 € na dan, razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.

 

 

4. člen

 

 

Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi daljše bolezni ali poškodbe nad 8 delovnih dni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga predložijo vrtcu.

 

 

1. V primeru zdravstvene odsotnosti otroka od 8 do 30 dni se prispevek staršev zniža za 20% od plačila po odločbi.

 

 

2. V primeru zdravstvene odsotnosti otroka nad 30 dni se prispevek staršev zniža za 40% plačila od plačila po odločbi.

 

 

5. člen

 

 

Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa od 16.30 do 18. ure v vrtcu »Ringaraja« na Vidmu. Staršem se zaračunava dodatno varstvo otrok v višini 3,00 € za vsako prisotnost otroka v času od 16.30 do 18. ure.

 

 

6. člen

 

 

V primeru izpisa otroka iz katerekoli skupine, mora izpraznjeno mesto popolniti najstarejši otrok iz predhodne skupine.

 

 

7. člen

 

 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep z dne 3. 6. 2008.

 

 

Št. 602-1/06

 

 

Videm, dne 19. maja 2009

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Janez Pavlin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor