Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 46., 66. in 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97, 43/08) (v nadaljevanju: v odloku) se spremeni drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi:

»Svet javnega zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«

2. člen

V odloku se v 25. členu dodata peti in šesti odstavek, tako da se glasita:

»Ravnatelji vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev, ki ne izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) določenih pogojev o izobrazbi in imajo na dan uveljavitve navedenega zakona manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter so opravljali najmanj tri mandate funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«

Dosedanji peti odstavek 25. člena postane sedmi odstavek.

Spremeni se dosedanji šesti odstavek 25. člena, ki postane osmi odstavek, tako da se glasi:

»Lokalna skupnost poda mnenje z obrazložitvijo. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.«

Vsi nadaljnji odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.

3. člen

V odloku se spremeni tretji odstavek 27. člena tako, da se glasi:

»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.«

4. člen

V odloku se v 32. členu spremeni četrti odstavek, tako da se glasi:

»Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe vrtca,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 014-0002/2009-43

Tržič, dne 10. decembra 2009

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor