Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 79/99 in 9., 10., 18., in 35. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na 27. redni seji dne 27. 3. 2001, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Kobarid za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

S proračunom Občine Kobarid za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.

 

 

2. člen

 

 

Občinski proračun se za leto 2001 določa v naslednjih zneskih

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

                 Bilanca prihod. in odhod.   Račun financiranja

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Prihodki                    1.572,757.725            32,489.495

 

 

Odhodki                     1.605,247.220

 

 

Primanjkljaj                   32,489.495

 

 

Presežek                                             32,489.495

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

 

 

3. člen

 

 

O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za primere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek namenjen za posamezno nesrečo predstavlja več kot 50% porabe vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča občinski svet.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila dana (namenska poraba).

 

 

Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik in vodja računovodstva pri porabniku.

 

 

6. člen

 

 

Če se med letom znatno spremeni delovno področje, obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračunskega porabnika, se mu na osnovi sklepa občinskega sveta sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na podlagi programa. Spremenjena višina sredstev se upošteva pri sprejetju rebalansa za tekoče proračunsko leto.

 

 

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

 

 

Sredstva, potrebna za odpravo posledic potresa, se v letu 2001 obravnavajo prednostno in se ne glede na sprejet proračun na osnovi sklepa občinskega sveta prerazporedijo.

 

 

7. člen

 

 

Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.

 

 

Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.

 

 

Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet, vendar le do 5% primerne porabe tekočega leta.

 

 

8. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalca sta župan in direktor občinske uprave.

 

 

9. člen

 

 

Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O njeni porabi odločajo župan, odbor za gospodarstvo in odbor za negospodarstvo, vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.

 

 

O dodeljevanju sredstev višjih od 100.000 SIT odloča občinski svet.

 

 

10. člen

 

 

Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Kobarid predložiti naslednje dokumente:

 

 

– poročilo o opravljenem delu in računovodske obračune v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje,

 

 

– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.

 

 

Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.

 

 

11. člen

 

 

Občina Kobarid se zadolžuje v skladu z 10. in 17. členom zakona o financiranju občin ter 2., 4., 5., 6., 7. in 8. členom sprememb in dopolnitev ZFO. Župan je pooblaščen za podpis pogodb.

 

 

12. člen

 

 

Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom skladno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

 

 

Župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

 

 

13. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 40302-2/00

 

 

Kobarid, dne 27. marca 2001.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor