Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnih prispevkov (Uradni list RS, št. 4/99) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 25. redni seji z dne 19. 3. 2001 sprejel
 
O D L O K
 
 
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določa izračun in plačilo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Dobrovnik.
 
2. člen
 
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
 
 
– javno vodovodno omrežje,
 
 
– javno kanalizacijsko omrežje,
 
 
– javno elektroenergetsko omrežje,
 
 
– javno cesto.
 
3. člen
 
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njeno priključevanje na omrežje oskrbovalnih sistemov.
 
4. člen
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
 
 
– zgraditi nov objekt;
 
 
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, če zato potrebuje gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo v primeru, da bo potrebno povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti ali bo s tem nastala nova funkcionalna enota;
 
 
– spremeniti namembnost obstoječega objekta ali ga rekonstruirati; obstoječ objekt, če je zaradi spremembe potrebno povečati tudi priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
 
5. člen
 
Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) lahko največ enak dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem območju naselja (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja) in ki v sorazmernem delu odpadejo na njegov objekt, namenjen za prebivanje oziroma opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi stavbo, oziroma je njegova stavba že zgrajena (v nadaljnjem besedilu: stavbna parcela).
 
 
Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstavka pomeni gradnjo nove komunalne opreme ali rekonstrukcijo in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njeno priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
 
 
Plačilo komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena pomeni tudi pravico do priključitve na obstoječo komunalno infrastrukturo.
 
 
Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
 
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 
 
6. člen
 
a) Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme
 
 
Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo vse vrste komunalne opreme se izračuna na podlagi sprejetega programa opremljanja ter po izračunu, ki ga določajo navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).
 
7. člen
 
b) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo
 
 
Vsaka priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo pomeni obremenitev le-te. Zavezanec za plačilo je vsaka oseba, ki s svojimi posegi obremenjuje že zgrajeno infrastrukturo.
 
 
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v skladu z odločbo o odmeri, ki jo izda pristojni občinski organ.
 
8. člen
 
Komunalni prispevek se preračunava na neto koristno površino objekta.
 
 
Za stanovanjske hiše, vikende in poslovne prostore znaša komunalni prispevek 1200 točk/m2, deli pa se po naslednjem ključu:
 
 
Točke/m2
 
 
– javno vodovodno omrežje 300
 
 
– javno kanalizacijsko omrežje 360
 
 
– javno elektroenergetsko omrežje 180
 
 
– javno cesto s protiprašno zaščito 360
 
 
Za dograditev stanovanjskih objektov in predhodnega odstavka ter izgradnja garaž, vinskih kleti oziroma ostalih pomožnih prostorov, kjer zavezanec potrebuje gradbeno dovoljenje, se zavezancu izračunan komunalni prispevek množi s faktorjem 0,50.
 
 
Za gostinske, turistične in trgovske lokale, kjer je obremenjenost komunalne infrastrukture povečana, se izračunani komunalni prispevek iz drugega odstavka tega člena množi s faktorjem 1,50.
 
9. člen
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati komunalni prispevek izračunan v skladu z 8. členom tega odloka. Brez ustreznega potrdila, izdanega s strani Občine Dobrovnik o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Lendava ne sme izdati gradbenega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo.
 
10. člen
 
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo javne gospodarske infrastrukture ter gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.
 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavlja olajšavo – pri izračunu komunalnega prispevka se bodo odštela vsa prejšnja namenska plačila investitorja v komunalno infrastrukturo na območju predvidene gradnje, ki se valorizira (indeks podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM) glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem odloku ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec dejansko vlagal, razen za zneske plačanih samoprispevkov.
 
 
Tovrstna plačila lahko investitor dokaže le z originalno dokumentacijo o vlaganjih.
 
11. člen
 
Vrednost točke za izračun komunalnega prispevka je 0,70 SIT. Vrednost točke se valorizira z vsakokratno rastjo življenjskih stroškov.
 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
12. člen
 
Komunalni prispevek se ne plača v primeru nadomestne gradnje stanovanjskega ali poslovnega objekta enake površine in enake namembnosti, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
 
 
Zavezanec za plačilo je dolžan plačati le komunalni prispevek za komunalno infrastrukturo, ki jo še ni plačal oziroma za razliko do povečane površine objekta.
 
13. člen
 
V primeru, da pride do spremembe namembnosti obstoječega objekta, mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plačati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja razliko po 8. členu tega odloka.
 
14. člen
 
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva občinskega proračuna.
 
15. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 032-28/01
Dobrovnik, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Dobrovnik
Dobronak
Község Polgármestere
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor