Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj 

 

1. člen 

 

V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 73/98, 51/10 in 38/14) se spremeni prvi odstavek 5. člena, tako da glasi:

»Svet KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico v skladu z zakonom.«

 

2. člen 

 

Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:

»Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija.«

 

KONČNA DOLOČBA 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 023-1/95

Črnomelj, dne 5. junija 2018

 

 

Županja

Občine Črnomelj

 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor