Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1.

Na nepremičnini parcela številka 438/71, k.o. Famlje, pot, v izmeri 101 m2, ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani, pod vložno št. 266, javno dobro v lasti Občine Divača.

2.

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra. Vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0018/2009-08

Divača, dne 30. novembra 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor