Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) ter 7. člena Odloka o Organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 112/04, 47/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel

O D R E D B O

o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to odredbo se določi in ureja delovni čas, poslovni čas in uradne ure v občinski upravi Občine Črnomelj.

Uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

DELOVNI ČAS

2. člen

Delovni čas je efektivni delovni čas, v katerem javni uslužbenec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja v občinski upravi, čas odmora in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom.

Polni delovni čas javnih uslužbencev v občinski upravi je 40 ur tedensko.

3. člen

V občinski upravi je polni delovni čas razporejen:

– v ponedeljek, torek in četrtek z določitvijo začetka delovnega časa med 7. in 7.30 uro in konca delovnega časa med 15.00 in 15.30 uro,

– v sredo z določitvijo začetka delovnega časa med 7.00 in 7.30 uro in konca delovnega časa med 17.00 in 17.30 uro,

– v petek z določitvijo začetka delovnega časa med 7.00 in 7.30 uro in konca delovnega časa med 13.00 in 13.30 uro.

Župan lahko razporedi polni delovni čas drugače, kot je določeno v prejšnjem odstavku:

– z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa za javnega uslužbenca ali

– z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za javne uslužbence, ki opravljajo delo, katerega narava ne omogoča izbire prihoda in odhoda.

Z organizacijo dela se vsem uslužbencem zagotovi pripadajoči odmor za malico, ki ga uslužbenci praviloma izkoristijo v času med 10.00 in 11.00 uro.

PREMAKLJIVI ZAČETEK IN KONEC DELOVNEGA ČASA

4. člen

V občinski upravi je določen premakljiv začetek in konec delovnega časa za javne uslužbence, ki opravljajo delo, katerega narava omogoča izbiro prihoda in odhoda z dela.

Javni uslužbenci v občinski upravi Občine Črnomelj imajo razporejen delovni čas, v okviru katerega je premakljivi začetek delovnega časa med 7.00 in 7.30 uro, premakljiv konec delovnega časa pa je v ponedeljek, torek in četrtek med 15.00 in 15.30 uro, v sredo med 17.00 in 17.30 uro ter v petek med 13.00 in 13.30 uro.

Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je od 7.30 ure do 15.00 ure ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, od 7.30 ure do 17.00 ure ob sredah in od 7.30 ure do 13.00 ure ob petkih.

5. člen

Župan lahko določi premakljivi začetek in konec delovnega časa drugače, kot je to določeno v prejšnjem členu, če je to potrebno zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi narave dela (informacijska podpora, komunikacije in podobno), ki mora biti opravljeno izven okvira iz prejšnjega člena. Pri tem mora biti po posameznih poslovnih dnevih enak obseg delovnega časa obvezne prisotnosti javnih uslužbencev, kot to določa prejšnji člen.

POSLOVNI ČAS

6. člen

Poslovni čas je čas poslovanja organa z drugimi organi ali drugimi državnimi organi.

Občinska uprava Občine Črnomelj posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, in sicer se poslovni čas začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 7.30 uri in konča ob 15.00 uri, v sredo se začne ob 7.30 uri in konča ob 17.00 uri, v petek se začne ob 7.30 uri in konča ob 13.00 uri.

7. člen

Župan lahko v izjemnih okoliščinah, ali če je to nujno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določnega dne ali v določenem roku, odredi da občinska uprava ali njena notranja organizacijska enota, začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

URADNE URE

8. člen

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami in se določijo v okviru poslovnega časa občinske uprave.

Občinska uprava ima uradne ure v ponedeljek, sredo in petek, in sicer:

– v ponedeljek med 7.30 in 14.30 uro,

– v sredo med 7.30 in 16.30 uro in

– v petek med 7.30 in 12.30 uro.

V času med 10.00 in 11.00 uro ni uradnih ur.

Ne glede na določilo drugega in tretjega odstavka, lahko župan začasno, ko to terja značaj nalog in način njihovega izvrševanja, določi večji obseg uradnih ur.

V sprejemni pisarni občinske uprave se pošta v fizični obliki sprejema vse poslovne dni v poslovnem času občinske uprave.

9. člen

Pri vhodu v zgradbo občinske uprave mora biti na vidnem mestu označen delovni čas in razpored uradnih ur občinske uprave.

EVIDENTIRANJE PRISOTNOSTI OZIROMA ODSOTNOSTI

10. člen

Uslužbenci občinske uprave evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnost med delovnim časom z evidenčno uro ali z vpisi v evidenčni knjigi. Župan lahko določi izjeme od tega pravila.

Občinska uprava vodi evidenco prisotnosti in odsotnosti z dela.

UPORABA DRUGIH PREDPISOV

11. člen

Za vsa vprašanja o delovnem in poslovnem času, ki za uslužbence občinske uprave niso urejena s to odredbo, se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo delovni in poslovni čas v organih državne uprave.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v občinski upravi Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 52/01).

13. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-14/2010

Črnomelj, dne 8. decembra 2010

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor