Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-3/2017-1

Datum: 23.5.2017

 

V skladu z 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

 

ki bo v sredo, 7. junij 2017, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 19.4.2017 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – rebalans I, predlog – skrajšan postopek (gradivo),

2. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Gorje, predlog – druga obravnava (gradivo),

3. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (gradivo),

4. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015-2020, revizija maj 2017 (gradivo),

5. Priznanja Občine Gorje za leto 2017 (gradivo),

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017 (gradivo),

b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar (gradivo),

c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču k objektu (gradivo),

d) Prodaja zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje (gradivo),

7. Informacije župana,

8. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor