Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US), drugega odstavka 76. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na 6. redni seji dne 23. junija 2015 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) se na koncu desetega odstavka 54. člena doda besedilo:

»Obstoječe površine za rekreacijo in šport v naravnem okolju BT se dopolni z:

– širitev kampa Koren v velikosti cca 4.500 m2 z gradnjo več objektov – večnamenskega prostora in weelnes centra ipd. za potrebe dejavnosti turizma. Objekti so lahko podkleteni, višinsko pa P+M, tlorisi vzdolžni v razmerju do 2:1. Materiali za gradnjo oziroma zunanje obloge objektov so naravni kamen, les in steklo. Nakloni streh so do 40 st. Strehe so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom v vzdolžni smeri. Objekti se priključujejo na obstoječo GJI.«

 

2. člen

Grafični del OPN Kobarid se dopolni z dopolnjenima kartama KOBARID 19 (B2512) in KOBARID 31 (B2522).

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/08

 

Kobarid, dne 23. junija 2015

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor