Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Prevalje je na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (UGSO 18/2006, 19/2006, 34/2007, 15/2010, 12/2013, 12/2013) na 10. redni seji dne 05.11.2015 sprejel

 

ODLOK

O OBMOČJU PREDKUPNE PRAVICE OBČINE PREVALJE

 

1. člen

S tem odlokom je določeno območje, na katerem lahko Občina Prevalje uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.

 

2. člen

Občina ima predkupno pravico:

·       na območju poselitve v občini,

·       na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.

 

3. člen

Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je določeno v grafičnih prilogah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2015):

2.3. Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M:5000).

2.4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5000).

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 24/03).

 

5. člen

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 6222-0001/2015-19

Datum : 5.11.2015

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor