Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št. 108/2009, 107/2009-odl. US, 89/2009-ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012-odl. US, 40/2012-ZUJF), 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, uradno prečiščeno besedilo Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US, 40/2012-ZUJF), 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012), je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 20. redni seji, dne 7.11.2012, sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA

O PLAČAH OZIROMA PLAČILIH FUNKCIONARJEV,  TER SEJNINAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE KRANJSKA GORA

1.   člen

V drugem odstavku 8. člena Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev, ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 33/2008) se številka 15 % nadomesti s številko 7,5%.

2.   člen

Sprememba tega pravilnika začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljajo pa se od dneva uveljavitve ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012) dalje.

 

Štev.: 007-3/2008-2

Datum: 8.11.2012

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor