Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, ZUJF 40/12, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 ), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 76/09–UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 21.04.2016 sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O OBLIKOVANJU CEN PROGRAMOV VRTCA BLED IN O PRAVILIH O ODSOTNOSTI TER OBRAČUNAVANJU CEN PROGRAMOV V ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI V VRTCU

 

1. člen

Spremeni se 4. člen Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu (Uradno glasilo slovenskih občin 53/14), ki se po novem glasi:

»Starši otrok, za katere je Občina Bled po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko:

·       uveljavijo dodatno olajšavo za predhodno najavljeno odsotnost otroka neprekinjeno nad 20 delovnih dni v mesecih julij in avgust, če bo otrok ponovno obiskoval vrtec v naslednjem šolskem letu. V času odsotnosti otroka starši plačajo 20 % že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil;

·       uveljavijo dodatno olajšavo zaradi odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov neprekinjeno nad 20 delovnih dni s predložitvijo zdravniškega potrdila. V času odsotnosti otroka starši plačajo 20 % že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil.

Dodatna znižanja plačil staršev veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. Starši za otroke, ki se delno ali v celoti financirajo iz državnega proračuna (za drugega in ostale otroke vključene v vrtec), dodatnih olajšav ne morejo uveljavljati.

Določila tega člena veljajo za plačila staršev, za katere je Občina Bled po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Do dodatnih olajšav niso upravičeni otroci, ki obiskujejo vrtce izven blejske občine, razen v primeru, ko so bili s strani Vrtca Bled zavrnjeni zaradi zasedenosti mest.«

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se za od 1. 1. 2017 dalje.

 

Številka: 034-2/2016-10

Datum: 21.4.2016

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor