Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8), Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 116/2002) in 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 17. redni seji, dne 29.05.2013, sprejme

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI CERKVENJAK

1.  člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak (MUV, št. 10/09) in (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/11)  se spremeni in dopolni v členih kot to sledi iz tega Odloka.

2.  člen

Četrta alineja tretjega odstavka 6. člena (ureditveno območje naselja - površine za šport), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

·      gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v gabaritih določenih z veljavnimi predpisi,

3.  člen

Peta alineja četrtega odstavka 6. člena (ureditveno območje naselja – površine za pokopališče), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

·      gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v gabaritih določenih z veljavnimi predpisi,

4.  člen

Prva alineja petega odstavka 6. člena (ureditveno območje naselja – zelene površine), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

·      gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v gabaritih določenih z veljavnimi predpisi,

5.  člen

Besedilo 7. člena (stavbna zemljišča razpršene gradnje), se spremeni tako, da se glasi:

Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje so dopustni naslednji posegi:

·      gradnje novih objektov in rekonstrukcije (stavb in gradbenih inženirskih objektov) namenjenih prvenstveno stanovanjski gradnji in kmetijskim gospodarstvom ter športnim, turističnim, predelovalnim, oskrbnim in storitvenim dejavnostim ter gradnja novih objektov in rekonstrukcije objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

·      odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

·      spreminjanje namembnosti objektov kot dopolnitev pretežne namembnosti z dejavnostmi, ki se vežejo na turizem, manjše predelovalne, oskrbne in storitvene dejavnosti, dejavnosti prostega časa, izobraževalne in kulturne dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju in da velikost gradbene parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,

·      vzdrževanje objektov,

·      gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,

·      nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

6.  člen

9. člen (kmetijska zemljišča) se v celoti razveljavi.

7.  člen

Četrti odstavek 14. člena (oblikovanje objektov), se dopolni tako, da se glasi:

Dovoljena je tudi drugačna izvedba strehe, v kolikor to ustreza oblikovnim in drugim pogojem gradnje, kar je treba ustrezno izkazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in kar mora projektant v PGD opisno tudi utemeljiti.

8.  člen

V petem odstavku 14. člena (oblikovanje objektov), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

Tlorisno razmerje se lahko zagotovi tudi z dodajanjem pomožnih objektov osnovnemu tlorisu (npr. garaža v podaljšku stanovanjske hiše).

Za kasnejša vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogradnje.

9.  člen

V 14. členu Odloka (oblikovanje objektov), se doda šesti odstavek:

Oblikovalski pogoji po tem členu se ne uporabljajo za nezahtevne in enostavne objekte.

10. člen

V drugem odstavku 17. člena (odmiki), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

Novi objekt mora biti odmaknjen od meje sosednje parcele, katera ni v lasti investitorja, minimalno 2,0 m. S pisnim soglasjem mejaša (lastnika sosednjega zemljišča) je lahko razdalja tudi manjša (v tem primeru mora investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s strešin, namestiti snegobrane ter preprečiti vse ostale vplive na parcelo ali objekt mejaša). Kot oddaljenost se šteje najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo.

11. člen

Drugi odstavek 18. člena (vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave), se spremeni tako, da se glasi:

Dozidave in nadzidave se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem osnovnega objekta.

12. člen

Besedilo 19. člena (nezahtevni objekti), se spremeni tako, da se glasi:

Za nezahtevne objekte veljajo vsi objekti, katere določa veljavni podzakonski predpis, ki ureja gradnjo tovrstnih objektov.

13. člen

Besedilo 20. člena (enostavni objekti), se spremeni tako, da se glasi:

Za enostavne objekte veljajo vsi objekti, katere določa veljavni podzakonski predpis, ki ureja gradnjo tovrstnih objektov.

14. člen

Prvi odstavek 25. člena (varovalni in drugi pasovi ob prometnicah), se spremeni tako, da se glasi:

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti je dovoljena le s soglasjem upravljavca. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:

·      pri avtocestah -  40 m,

·      pri regionalni cesti - 15 m,

·      pri lokalni cesti - 8 m,

·      pri javni poti - 5 m,

·      pri državni kolesarski poti 5 m,

·      pri javni poti za kolesarje 2 m.

15. člen

Tretja alineja, drugega odstavka 26. člena (gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč), se spremeni tako,da se glasi:

·      regionalne ceste (R): vozišče min. širine 5.5 m, skozi naselja pločnik in parkirni pas po potrebi;

16. člen

Četrti odstavek 32. člena (vodooskrba), se dopolni tako, da se glasi:

V primeru razpršene gradnje, kjer gre za oskrbovanje posameznih objektov z vodo, si ti lahko zgradijo individualno vodooskrbno napravo (lastno zajetje ali vodnjak) v skladu z veljavni predpisi v kolikor to možnost dopuščajo.

 V primeru oskrbovanja dveh ali več objektov z vodo iz skupnega zajetja (vaški vodovod), je priklop novega objekta na isti vodni vir za katerega je pridobljena vodna pravica, dopusten samo s predhodnim soglasjem  organa, ki vzdržuje vaški vodovod.

17. člen

V tretjem odstavku 41. člena (varovanje tal), se besedilo spremeni tako, da se glasi:

 

Pred vsako gradnjo se mora odstraniti plodna zemlja katera se nato uporabi za zelene površine ali kmetijske površine.

18. člen

Odlok se v 43. členu, preimenuje v Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Dodata se dva odstavka, tako, da se celotni člen glasi:

Za varovanje naravnih vrednot (npr. Natura 2000), se uporabljajo veljavni predpisi, ki veljajo za območje Občine Cerkvenjak.

Za vse posege v območju naravnih vrednot je potrebno ravnati v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Za posege na območjih ali objektih kulturne dediščine ter na njihovih vplivnih območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

19. člen

V 49. členu (neposredna uporaba drugih predpisov) se doda alineja in sicer:

·      vsi drugi veljavni predpisi, ki veljajo za območje Občine Cerkvenjak.

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-02/2009

Datum: 29.05.2013

 

Občina Cerkvenjak

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor