Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 110. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet občine Kidričevo na 26. redni seji dne 22.04.2010 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2009

 

1. člen

Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.

 

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna občine Kidričevo so bili v letu 2009 realizirani v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.926.991

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.821.349

70

DAVČNI PRIHODKI

4.445.447

 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.569.191

 

703

Davki na premoženje

710.893

 

704

Domači davki na blago in storitve

165.363

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

375.902

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

100.844

 

711

Takse in pristojbine

1.488

 

712

Denarne kazni

4.699

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

268.871

72

KAPITALSKI PRIHODKI

34.840

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

34.840

73

PREJETE DONACIJE

300

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

300

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.070.502

 

740

Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij

786.930

 

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

283.572

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.501.508

40

TEKOČI ODHODKI

1.581.907

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

327.916

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

52.199

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.021.180

 

403

Plačila domačih obresti

16.905

 

409

Rezerve

163.707

41

TEKOČI TRANSFERI

1.660.316

 

410

Subvencije

61.349

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.024.405

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

215.024

 

413

Drugi tekoči domači transferi

359.538

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.104.295

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.104.295

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.154.990

 

431

Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor.

82.000

 

432

Invest.transf.proračunskim uporabnikom

1.072.990

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

-574.517

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

Skupina/Podskupina kontov

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

26.111

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

26.111

 

750

Prejeta vračila danih posojil

7.633

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

18.478

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

 

 

 

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

26.111

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eur

Skupina/Podskupina kontov

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

400.000

50

ZADOLŽEVANJE

400.000

 

500

Domače zadolževanje

400.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

49.612

55

ODPLAČILA DOLGA

49.612

 

550

Odplačila domačega dolga

49.612

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-198.018

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

350.388

XI.

NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

574.517

STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 2008

 9009 Splošni sklad za drugo

588.998

 

 

 

3. člen

Stanje sredstev proračunske rezerve-neurje v višini 2.529,24 €, stanje na računu občinske  rezerve je 47.986,06 €, oboje se prenese v proračun 2010. Neporabljena sredstva od telefonije v višini 332.166,88 € se prenesejo v proračun 2010.

 

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih

občin.

 

Štev.: 007-4/2010

Kidričevo, dne 26.02.2010

 

 

Občina Kidričevo

 

Podžupan Jožef MEDVED

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor