Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 16.člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UBP 1, 38/2012) je občinski svet Občine Videm na svoji 3. redni seji, dne 09.12.2014 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VIDEM

 

1.člen

V Poslovniku občinskega sveta Občine Videm  (Uradno glasilo slovenskih občin 16/2010-UPB 1, 38/2012) se spremeni 18. člen in sicer se odstavki od (1) do (6) nadomestijo z novimi, ki odslej glasijo:

(1) Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki preko občinske spletne strani, elektronske pošte, navadne pošte, ustno po telefonu do oddaje gradiva za sejo sveta ali na seji sveta.

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za obravnavanje odgovorov na  vprašanja in pobude članov, ki so bile podane na internetno stran občine, po telefonu, po navadni pošti ali na elektronski naslov do oddaje gradiva za sejo sveta in podajanje pobud in vprašanj svetnikov.

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru uslužbenec občinske uprave na katerega delovno področje se vprašanje ali pobuda nanaša člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vprašanje na seji sveta ne sme trajati več kot 3 minute. Obrazložitev posameznega pisnega odgovora na pobudo ali vprašanje in obrazložitev ustnega vprašanja podanega na seji sveta ne sme trajati več kot 5 minut.

(5)Podana vprašanja ali pobude morajo biti posredovane tistemu, na katerega delovno področje se nanašajo. Občinska uprava oz. župan poda odgovor na pobude in vprašanja podana na seji sveta takoj, če je to mogoče oziroma pisno na prvi naslednji seji občinskega sveta. Odgovori na podana vprašanja in pobude se kot gradivo v pisni obliki podajo na sejo sveta.

(6) Pri obravnavi odgovorov na vprašanja in pobude  mora biti na seji obvezno prisoten župan ali direktor občinske uprave oziroma uslužbenec občinske uprave na katerega delovno področje se vprašanje ali pobuda nanaša. Če sta župan ali direktor občinske uprave občine zadržana, določita kdo ju bo nadomeščal in obravnaval odgovore na vprašanja in pobude.

Sedmi odstavek 18. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Videm se v celoti črta.

 

2.člen

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:03-01/2014-01

Datum: 09.12.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor