Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2 Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB-1Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji, dne 12.9.2012, sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

 

 

I.

 

 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita nepremičnini parc. št. 800/1, pot 1101 m2 in parc. št. 800/2, pot 1306 m2, obe k.o. 2168 - Podkoren.

 

 

II.

 

 

Nepremičnini iz I. točke tega sklepa postaneta last Občine Kranjska Gora, pri katerih se zaznamuje grajeno javno dobro.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati dan po objavi. Po uveljavitvi sklepa izda občinska uprava po uradni dolžnosti odločbo, po kateri nepremičnini parc. št. 800/1 in 800/2, obe k.o. Podkoren, pridobita status grajenega javnega dobra v lasti Občine Kranjska Gora.

 

 

Štev.: 354-3/2011-22

 

 

Datum: 14.9.2012

 

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor