Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO – UPB1, Uradni list RS, št. 111/06), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 61/07), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na seji dne 6. 5. 2009, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne 20. 5. 2009 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne 23. 4. 2009 sprejeli

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo

1. člen

(1) V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo (Uradni list RS, št. 19/09) se spremeni naslov, in sicer se na koncu naslova doda besedo »Trebnje«.

(2) Črta celotni prvi odstavek 4. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»(1) Zavod posluje pod imenom: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Skrajšano ime zavoda: CIK Trebnje.«

(3) V četrtem odstavku 4. člena se pred piko doda beseda »Trebnje«.

2. člen

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-2/2009

Trebnje, dne 6. maja 2009

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

 

Št. 007-0014/2008

Mokronog, dne 20. maja 2009

Župan

Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

 

Št. 014-007/2008

Šentrupert, dne 23. aprila 2009

Župan

Občine Šentruper

Rupert Gole l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor