Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99) in člena Statuta občine Trnovska vas je občinski svet občine Trnovska vas na svoji seji dne sprejel
O D L O K
 
O MERILIH ZA DOLOČANJE DEŽURNIH PRODAJALN
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Trnovska vas.
 
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni organ občinske uprave Občine Trnovska vas.
 
Trgovec lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje občinske uprave.
 
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z Zakonom o trgovini.
 
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
 
Prodajalne, ki obratujejo izven določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži v občinski upravi občine Trnovska vas.
 
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži :
 
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
 
- dokazila o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje prispevke in davke ter neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.
 
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
 
Občinska uprava je dolžna od inšpektorja za delo ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju, pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na področju občine Trnovska vas so:
 
- izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
 
- interes trgovcev,
 
- interes potrošnikov,
 
- turizem,
 
- tranzitni cestni promet,
 
- gostota poseljenosti prebivalstva,
 
- krajevni običaji,
 
- nakupovalne navade potrošnikov,
 
- zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov ; 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50.
 
Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, ob nedeljah med 7. in 18. uro, ter prazniki ali dela prostih dnevih med 7. in 15.uro.
 
Vse druge prodajalne lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevnih med 7. in 16. uro.
 
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
 
Dežurstvo trgovine se potrdi za tekoče leto.
 
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če ta ni v skladu s določbami tega odloka.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru :
 
- večjih javnih prireditev,
 
- posebnih dohodkov turističnega značaja,
 
- navesti katere in termin.
 
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
 
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
 
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
 
Soglasje iz 1. odstavka tega člena izda občinska uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaja blaga.
 
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti :
 
- odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo občinske uprave o lastni proizvodnji,
 
- opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
 
- časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
 
- seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
 
- pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
 
- potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
 
60 dni,
 
- dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere se plačajo davki in
 
prispevki ter neto površina dežurne prodajalne.
 
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površih ali nepremičninah, ki so v lasti občine Trnovska vas priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10-ih dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.
 
Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
 
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kazijo 200.000,00 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik :
 
- če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa,
 
- če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
 
- če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah,
 
ki so v lasti občine Trnovska vas brez soglasja občine.
 
Z denarno kaznijo 100.000,00 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja občine.
 
Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se kaznuje :
 
- odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
 
- fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.
 
V. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava Občine Trnovska vas in tržni inšpektor.
13. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
 

Trnovska vas, 14.07.2000
Številka :
Župan občine :
KARL VURCER l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor