Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 24. redni seji, dne 5. 12. 2013, sprejel naslednji

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KIDRIČEVO

1.  člen

Ta tehnični popravek je potreben zaradi nepravilnega prikaza meje med sosednjima enotama urejanja prostora v grafičnem prikazu izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13). S tem tehničnim popravkom se popravi liste z zaporedno številko 11 (z oznako I26-19) v naslednjih kartografskih prikazih izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta:

- Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000),

-  Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000),

- Karta 5: Prikaz prostorskih ureditvenih pogojev z enotami urejanja prostora (M 1:5.000).

2.  člen

Grafični prikaz enote urejanja prostora z oznako NJ04 se na listih številka 11 Karte 3, Karte 4, Karte 5 spremeni tako:

- del parcele št. 305/8 k.o. Hajdina, zajet v enoto urejanja prostora z oznako NJ63, se pripoji k enoti urejanja prostora z oznako NJ04,

- del parcel št. 305/9 in 307/3, obe k. o. Hajdina, se izvzame iz območja enote urejanja prostora z oznako NJ63 in pripoji k enoti urejanja prostora z oznako NJ04, kakor je razvidno iz grafične priloge k temu tehničnemu popravku.

Z opisanim popravkom se celotno parcelo št. 305/8 k.o. Hajdina zajame v območje stavbnih zemljišč, in sicer v območje površin podeželskega naselja (oznaka SK); parceli št. 305/9 in 307/3, obe k. o. Hajdina, se tudi delno zajame v območje stavbnih zemljišč v površine podeželskega naselja (oznaka SK), preostali (severni) del parcel št. 305/9 in 307/3, obe k. o. Hajdina, pa ostane v enoti urejanja prostora z oznako NJ63 in z namensko rabo prostora gozdna zemljišča.

 

3.  člen

Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 3500-29/2007

Datum:   9. 12. 2013

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor