Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11, 16/14, 65/16 in 8/19) se besedilo v 2. členu spremeni tako, da se na koncu tretje alineje tretjega stavka črta pika in doda besedilo »in dislocirani oddelek Pristava, Pristavška cesta 31, 4290 Tržič.«

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0016/2018

Tržič, dne 21. februarja 2019

 

Župan 

Občine Tržič 

mag. Borut Sajovic l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor