Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na 26. seji dne 21. 5. 2014 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A
Občine Komen

1. člen

V Statutu Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) se v 22. členu črta drugi, tretji in četrti odstavek.

2. člen

Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana ureja zakon.«

3. člen

V celotnem besedilu 44. člena se besedna zveza »predlog poročila« zamenja z besedno zvezo »osnutek poročila«.

4. člen

V celotnem besedilu 45. člena se besedna zveza »predlog poročila« nadomesti z besedno zvezo »osnutek poročila«.

Drugi stavek prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi »Nadzorovana oseba v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).«

V celotnem besedilu 45. člena se beseda »ugovor« nadomesti z besedno zvezo »odzivno poročilo«.

V celotnem besedilu 45. člena se besedna zveza »poročilo o nadzoru« nadomesti z besedno zvezo »poročilo s priporočili in predlogi«.

5. člen

Prvi stavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: »Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom, ki določa obvezne sestavine poročila nadzornega odbora.«

6. člen

Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:

»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.«

7. člen

V tretjem odstavku 66. člena se število 10 nadomesti s številom 5.

8. člen

Drugi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v vaški skupnosti oziroma v posameznem naselju pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti oziroma naselju.«

9. člen

V drugem stavku prvega odstavka 112. člena se beseda »župan« nadomesti z besedo »občinski svet«.

10. člen

Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 007-3/2014

Komen, dne 21. maja 2014

 

Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor