Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 61. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 28. člena Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02), 46. člena Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 37/03) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 4. 7. 2005 sprejel

P R A V I L N I K

o merilih in kriterijih za določanje višine priključnine za priključitev na vodovodno omrežje

1. člen

S Pravilnikom o merilih in kriterijih za določanje višine priključnine za priključitev na javno vodovodno omrežje, določa Občinski svet občine Slovenska Bistrica, višino priključnine v obliki enkratnih povračil za priključitev novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje ter povračil za povečanje priključne zmogljivosti obstoječih uporabnikov v Občini Slovenska Bistrica.

2. člen

Priključnino je dolžan plačati vsak investitor gradnje, ki se prvič priključuje na javno vodovodno omrežje oziroma povečuje obstoječo priključno moč na osnovnem-obstoječem vodovodnem priključku.

3. člen

Priključnino odmeri strokovna služba upravljalca na osnovi:

– meril in kriterijev,

– tehničnega izračuna projektanta za interno vodovodno omrežje.

4. člen

Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec vodovodnega omrežja na osnovi plačanega obveznega prispevka priključnine in stroškov priklopa na javno vodovodno omrežje.

5. člen

Zbrana sredstva priključnin so prihodek proračuna Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se zbirajo na posebnem kontu upravljavca vodovodnega sistema in se odvajajo v proračun. Namenjena so izključno za novogradnje, rekon­strukcije in posodobitve ter razširitve pripadajočega vodovodnega omrežja z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo.

6. člen

V priključnini niso zajeti stroški gradnje priključkov na vodovodno omrežje. Te priključke skladno z Odlokom o oskrbi z vodo na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02) v celoti financirajo investitorji–uporabniki.

7. člen

Priključnina, ki jo plača investitor – uporabnik pred priključitvijo na vodovodno omrežje, je odvisna od premera merilca porabe vode – vodomera in znaša:

+-------------------+-------------+--------------------+

| Premer  vodomera  |             | Znesek priključnine|

|                   |             |                    |

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 13 mm           |        1/2''|               310 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 20 mm           |        3/4''|               500 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 25 mm           |          1''|             1.390 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 30 mm           |        5/4''|             1.750 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 40 mm           |        6/4''|             3.460 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 50 mm           |          2''|             6.750 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 65 mm           |        2,5''|             8.100 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 80 mm           |          3''|            11.850 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 100 mm in več   |          4''|            17.740 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 50 – k          |      2'' – k|            12.910 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 80 – k          |      3'' – k|            19.200 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

|DN 100 – k in več  |      4'' – k|            28.800 €|

+-------------------+-------------+--------------------+

plačano v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila.

8. člen

Vsak uporabnik, ki povečuje odjemno moč obstoječega priključka, se zaračuna priključnina tako, da se glede na tabelo iz 7. člena, izračuna razlika priključnine med vgrajenim in novim povečanim obračunskim vodomerom.

9. člen

Investitor-uporabnik plača priključnino za priključitev na javno vodovodno omrežje v enkratnem znesku.

10. člen

Upravljavec vodovodnega sistema v Občini Slovenska Bistrica, ima v primeru neplačane priključnine pravico, da investitorju ne omogoči priključitve na javno vodovodno omrežje.

11. člen

Plačila priključnine so oproščeni investitorji – uporabniki, ki rušijo obstoječe objekte in jih nadomestijo z novimi, pri tem pa ne povečujejo porabe vode;

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 10/032-01/19-5/2005

Slovenska Bistrica, dne 4. julija 2005.

Županja

    Občine Slovenska Bistrica

    Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor