Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 6. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/2011) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 8. redni seji dne 30.6.2011 sprejel

 

PROGRAM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

UVOD

Stalnico ogrožanja varnosti Občine Trnovska vas, njenih občank in občanov, premoženja, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin predstavljajo naravne in druge nesreče, ki so posledica značilnosti območja občine.

Naravne nesreče v občini, ki so posledica podnebnih sprememb, so neurja s točo in močnim vetrom, poplave in plazovi ter suša, ki postajajo čedalje pogostejše in bolj intenzivne. Manj verjetni so pojavi okoljskih nesreč, vojne, terorizma in uporabe sredstev ter orožij za množično uničevanje. Občutljivost občine na naravne nesreče še posebej povečuje njena geografska značilnost, in sicer pretežni del ravninskega območja z nizko nadmorsko višino ter neposredna bližina reke Pesnice. Možne nesreče na območju občine so naslednje: poplave, zemeljski plazovi, požari, potresi, tehnološke in ekološke nesreče (nesreče z nevarnimi snovmi), jedrske nesreče in nesreče zrakoplova. Večja možnost na območju občine so poplave, zemeljski plazovi in požari. Celotno območje občine je srednje potresno ogroženo.

Zagotavljanje varstva zlasti pred naravnimi nesrečami je zato trajen življenjski in strateški cilj občine.

 

STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas je organizirano kot del enotnega in celovitega nacionalnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Njegove temeljne naloge so izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje pripravljenosti, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah, zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst in obsega, neposredno odpravljanje posledic nesreč ter sanacija.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je sicer na območju občine dejansko izvajal že od njene ustanovitve, pravno podlago pa je dobil šele s sprejemom Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/2011).

V občinski pristojnosti je urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem odlokom in zakonom; spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih; zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom; načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite; organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine; določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini; zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč; zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč; določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini.

Upravljanje in vodenje sistema je izvedeno preko župana in občinskega sveta, operativno pa preko poveljnika in štaba Civilne zaščite ter  preko Prostovoljnega gasilskega društva Biš.

Občina samostojno organizira in pripravlja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju, ocenjuje škodo kot tudi odpravlja posledice nesreče. Stanje organiziranosti, opremljenosti in pripravljenosti je v občini urejeno glede na dejanske potrebe.

Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je na izvajanju preventivnih ukrepov, ki vključujejo tudi varstvo pred požari ter drugimi ogrožanji. V zadnjem letu intenzivneje poteka uveljavljanje preventivnih ukrepov zlasti na področju načrtovanja in urejanja prostora in varstva pred požarom.

Uspešno deluje sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja, saj je med občani uveljavljen klic v sili na enotni evropski številki 112, ki ga podpira delovanje 13 regijskih centrov za obveščanje ter Center za obveščanje Republike Slovenije.

Načrti zaščite in reševanja so izdelani za tiste nesreče, ki imajo množični značaj (poplave, zemeljski plazovi in požari).

Dosedanje povezovanje in sodelovanje poklicnih in prostovoljnih sil za zaščito, reševanje in pomoč je bilo v glavnem uspešno in učinkovito pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob nesreč na območju občine. Letno je potrebnih okrog 12 intervencij. V večini primerov intervenira Prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki opravlja obvezno javno gasilsko službo v občini. Gasilsko društvo šteje 298 prostovoljnih gasilcev od tega 33 operativnih gasilcev. PGD Biš se povezuje v medobčinsko gasilsko zvezo Trnovska vas-Vitomarci.

V občini je organiziran štab Civilne zaščite s poveljnikom.

Opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem gasilskega društva, je v glavnem ustrezen.

V občini se lahko organizirana ekipa za prvo pomoč v dogovoru s Krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas (v nadaljevanju: KORK Trnovska vas). KORK zagotavlja delovanje oskrbnih zmogljivosti in ekipe prve pomoči. Bistvenega pomena z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je njegovo delovanje na področju preventivnih in promocijskih dejavnosti, usposabljanja in humanitarne pomoči ob nesrečah.

Pri izvajanju zaščite in reševanja ob različnih vrstah nesreč po potrebi sodeluje tudi policija.

 

TEMELJNI CILJI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Na podlagi ocene ogroženosti in ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so cilji naslednji:

– nadaljnje uveljavljanje stališča, da se pri sprejemanju normativnih, organizacijskih, tehničnih in drugih ureditev ali ukrepov v posamezni dejavnosti, načrtovanju uporabe prostora, graditvi objektov ter usmerjanju posameznih dejavnosti, upoštevajo preventivni ukrepi s katerimi se preprečuje nastanek nesreče oziroma zmanjša njene posledice, pri čemer bo posebna pozornost v vseh dejavnostih namenjena prilagajanju posledicam, ki jih povzročajo podnebne spremembe in globalizacija. Sestavni del teh aktivnosti mora biti tudi določitev rešitev in podlag kriznega upravljanja in vodenja, ki zagotavljajo izvajanje posameznih dejavnosti tudi med in po nesrečah oziroma v vseh spremenjenih razmerah;

– nadaljnje načrtno povečevanje zmogljivosti in opazovalnih omrežij za pravočasno napovedovanje, odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, v kar največji meri se bo poskušalo izkoristiti možnosti informacijsko komunikacijskih tehnologij pri napovedovanju, odkrivanju in spremljanju nevarnosti naravnih in drugih nesreč in

– nadaljevanje ukrepov in aktivnosti za izboljšanje splošne pripravljenosti na naravne in druge nesreče, ki jih povzročajo sodobni viri ogrožanja, podnebne spremembe, skrajševanje odzivnih časov in postopna uveljavitev standardov prihoda reševalcev na kraj nesreče.

 

RAZVOJ PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI

Prihodnje leto se bo dopolnilo prostorske načrte z ukrepi za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotovilo redno dopolnjevanje in spremljanje izvajanja teh dokumentov, s temeljnim izhodiščem, da je prostorsko načrtovanje daleč najpomembnejši in tudi najcenejši instrument za prilagajanje dejavnosti in rabe prostora učinkom podnebnih sprememb oziroma za občutno zmanjšanje ranljivosti prostora pred temi spremembami. Občina bo pri dopolnjevanju svojih občinskih prostorskih aktov strokovno in dosledno upoštevala ogroženost in ranljivost svojega prostora. Treba je uveljaviti spoštovanje prostorskih, urbanističnih in tehničnih standardov ter pri načrtovanju in graditvi objektov uporabljati take izvedbene in arhitekturne rešitve, ki so strokovno utemeljene in preizkušene, kot najbolj zanesljive za kljubovanje naravnim ujmam.

 

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI TER SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

1. Načrti zaščite in reševanja

Teži se k izdelavi konceptov zaščite in reševanja pri odzivanju na posamezne nesreče, ki bodo poenostavljeni in natančno razdelani, ter k izpopolnjenim postopkom obveščanja in izmenjave podatkov med silami za zaščito, reševanje in pomoč. Načrti morajo upoštevati nove okoljske probleme, ki jih prinašajo podnebne spremembe (toča, poplave). Občina bo svoje načrte zaščite in reševanja uskladila s temeljnimi načrti zaščite in reševanja, ki so izdelani za določene nesreče na ravni države.

2. Zaloge materialnih sredstev

Občina bo zagotavljala opremo za zaščito in reševanje ter potrošna sredstva. Nakupe opreme bo prilagodila svojim reševalnim potrebam.

3. Sile za zaščito, reševanje in pomoč

Organi vodenja ter sile za zaščito in reševanje so organizirane v skladu z zakonodajo in glede na potrebe in predvidene naravne in druge nesreče.

Prizadetim ali ogroženim prebivalcem so ob nesrečah tudi s sodelovanjem Centra za socialno delo Ptuj vzpostavljeni osnovni pogoji za življenje.

Pri vključevanju v zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah je najprej vključeno Prostovoljno gasilsko društvo Biš, ob drugih nesrečah (prometne nesreče) pa policija, šele nato pa so vključene enote in službe Civilne zaščite, in sicer po potrebi. Spodbuja se tudi dejavnost KORK Trnovska vas.

V okviru Civilne zaščite so organizirane enote in službe, ki so potrebne v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Trnovska vas, pri čemer se upošteva uredba, ki ureja organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Prostovoljno gasilsko društvo Biš, ki na območju občine opravlja javno gasilsko službo, bo izdelalo načrt zaščite in reševanja pred požarom. Ob večjih nesrečah, kadar potrebam ne zadosti domače gasilsko društvo, se v zaščito in reševanje vključujejo tudi gasilska društva sosednjih občin.

Ekipa za prvo pomoč je lahko organizirana v dogovoru s KORK Trnovska vas.

Nujno medicinsko pomoč zagotavlja Zdravstveni dom Ptuj, ki nudi 24-urno pripravljenost.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč pred poplavami na območju občine so poleg PGD Biš in medobčinske gasilske zveze Trnovska vas-Vitomarci še Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., pogodbeni izvajalci za vzdrževanje občinskih cest, Regijski center za obveščanje (ReCO) in štab Civilne zaščite. Zemeljski plazovi, ki so posledica poplav, so poleg PGD Biš v zmogljivosti pogodbenih izvajalcev za vzdrževanje občinskih cest, štaba Civilne zaščite in tehničnega reševanja. PGD Biš razpolaga z eno avtocisterno in enim vozilom za prevoz gasilcev.

Izvajalci zaščite in reševanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi so PGD Biš, Zavod za zdravstveno zavarovanje Maribor, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., izvajalci, pristojni za vzdrževanje cest ter Komunalno podjetje Ptuj d.d..

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Občina organizira izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem v skladu z interesi sil, ki delujejo na območju občine. Ekipa prve pomoči se bo udeleževala tečajev prve pomoči, KORK Trnovska vas bo predvsem organizirala in spodbujala krvodajalske akcije, prostovoljno gasilsko društvo pa se bo udeleževalo gasilskih tekmovanj. Gasilsko društvo tudi redno izvaja akcije požarne varnosti.

 

ODPRAVLJANJE POSLEDIC NESREČ TER ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ocenjevanje škode poteka v skladu z navodili ministrstev ter predpisi, ki določajo enaka merila ocenjevanja za vse fizične in pravne osebe. Ker je območje občine pretežno kmetijsko, se usposablja občinske komisije za ocenjevanje škode v kmetijstvu, vključno z ocenjevanjem škode na objektih in kulturni dediščini.

Odpravljanje neposrednih posledic naravnih in drugih nesreč opravlja predvsem Prostovoljno gasilsko društvo Biš (tudi v okviru medobčinske gasilske zveze Trnovska vas-Vitomarci) ter pripadniki Civilne zaščite, katerih materialni stroški delovanja se zagotavljajo v občinskem proračunu. Finančna in druga sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se določijo v programu usposabljanja, opremljanja in delovanja za posamezno leto. Občina si bo prizadevala, da se proračunska sredstva za programe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ne bodo zmanjševala, temveč ustrezno, glede na potrebe, tudi povečevala.

V skladu z zakonodajo se bo poskušalo zagotoviti, da občina zagotavlja v vsakem primeru sredstva za zdravstvene sredstva za zdravstvene preglede, za nezgodno, zdravstveno, invalidsko in drugo zavarovanje, usposabljanje in osnovno delovanje javne gasilske službe ter pripadnikov Civilne zaščite.

Če do intervencije pride zaradi velike malomarnosti ali opustitve povzročitelja oziroma iz drugih z zakonom določenih razlogov, povračilo stroškov intervencije nosi povzročitelj.

 

URESNIČEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROGRAMA

Uresničevanje tega programa bo spremljal Občinski svet Občine Trnovska vas in ga po potrebi dopolnil.

Za uresničevanje tega programa Občinski svet Občine Trnovska vas sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

UVELJAVITEV PROGRAMA

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 032 0/8-3/2011-4s

Datum: 30.6.2011

Alojz Benko  l.r.

Občina Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor