Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 22., 33. in 59. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/12), 14.-27. člena Sklepa o načinu izračuna cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/12), 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 03/05, 04/05 in 01/10) ter 12., 13. in 14. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 22. redni seji dne 10.12.2012 sprejel

SKLEP

o potrditvi cen storitev javne službe oskrbe s

pitno vodo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem sklepom se določajo cene za obračun:

- vodarine,

- omrežnine,

- števnine in

- vzdrževalnine.

2. člen

Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,6727 EUR.

3. člen

Vodarina za m3 prekomerno porabljene vode znaša 1,0091 EUR.

4. člen

Cene omrežnine brez subvencije so:

vodomer DN

na mesec

mm

cole

EUR

13-15

1/2

2,4168

20

3/4

4,0361

25

1

6,0421

30

5/4

9,6674

40

6/4

16,1204

50

2

24,1685

80

3

80,5535

100

4

120,8400

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, največ do 50 % cene, ki bi jo moral plačevati uporabnik javne infrastrukture po tem sklepu.

Cene omrežnine s 50 % subvencijo so:

vodomer DN

na mesec

mm

cole

EUR

13-15

1/2

1,2084

20

3/4

2,0181

25

1

3,0211

30

5/4

4,8337

40

6/4

8,0602

50

2

12,0842

80

3

40,2767

100

4

60,4200

5. člen

Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zniževati in sicer po stopnji najmanj 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

Ob sprejemu tega Sklepa veljajo 50 % subvencionirane cene za omrežnine iz 4. člena tega Sklepa, ki pa se morajo postopno zniževati, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena.

Letno spremembo subvencije omrežnin opravi in javno objavi izvajalec javne službe v Občini Vodice do 31.03. tekočega leta.

Nove subvencionirane cene omrežnin veljajo s 01.04. tekočega leta.

6. člen

Cene števnine so:

vodomer DN

na mesec

mm

cole

EUR

15

1/2

2,0000

20

3/4

2,0000

25

1

2,2500

32

5/4

2,5000

40

6/4

3,1500

50

2

19,0000

80

3

23,7500

100

4

35,6500

7. člen

Cene vzdrževalnine so:

vodomer DN

na mesec

mm

cole

EUR

15

1/2

3,2139

20

3/4

3,2139

25

1

3,4233

30

5/4

3,7299

40

6/4

6,1900

50

2

6,3327

80

3

8,2343

II. KONČNE DOLOČBE

8. člen

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost.

9. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati:

- Sklep o določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo občine Vodice, št. 9/04, 6/05),

- določbe 2. odstavka 5. člena Pravilnika o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/07) in

- Sklep o določitvi cene vode za leto 2000, ki ga je Občinski svet Občine Vodice sprejel na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice, dne 14.02.2000.

10. člen

Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 01.01.2013 dalje.

Datum: 11.12.2012

Številka: 011-08/2010-114

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor