Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Skladno z določilom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel na seji dne 24. 11. 2000

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000

 

 

1. člen

 

 

Spremeni in dopolni se 3. člen odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 18/00) tako, da glasi:

 

 

 Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov se določijo ocenjeni skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000 v višini 375,000.000 SIT.

 

 

A) Bilanca prihodkov in odhodkov                           v SIT

 

 

I. Skupaj prihodki                                   363,800.000

 

 

II. Skupaj odhodki                                   370,800.000

 

 

III. Proračunski presežek (primanjkljaj)              -7,000.000

 

 

B) Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV. Prejeta vračila danih posojil                      2,900.000

 

 

V. Dana posojila

 

 

VI. Prejeta minus dana posojila                        2,900.000

 

 

VII. Skupni presežek (primanjkljaj)                   -4,100.000

 

 

C) Račun financiranja

 

 

VIII. Zadolževanje proračuna                           8,300.000

 

 

IX. Odplačevanje dolga                                 4,200.000

 

 

X. Neto zadolževanje                                   4,100.000

 

 

XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih                 –

 

 

2. člen

 

 

Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu in znašajo 16,000.000 SIT se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 40302-1/00-1

 

 

Rogašovci, dne 27. novembra 2000.

 

 

Župan

    Občine Rogašovci

    Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor