Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 049/2013

Ob-1430/13

 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Pre­valje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/13) in spre­jetega Letnega programa Športa Občine Prevalje za leto 2013, št. 671-0005/2012-11 z dne 31. 1. 2013, Občina Prevalje objavlja

javni razpis

za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2013

I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2013.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz­pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev špor­tnih programov v letu 2013 in sofinanciranje naslednjih vsebin:

– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

– kakovostni šport,

– specifične športne panoge,

– športna rekreacija,

– športne in športno rekreativne prireditve.

IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva­jalci športnih programov:

– športna društva,

– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobra­ževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustano­viteljica je Občina Prevalje,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje špor­tnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci progra­mov športa.

V. Pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (iz­vajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), or­ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto­vanih športnih programov in aktivnosti,

– da imajo za prijavljene športne programe orga­nizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,

– da so registrirani in na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o re­gistriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode).

VI. Merila za sofinanciranje programov športa: špor­tni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih ob­čin, št. 11/07 in 3/08).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje špor­tnih programov

Okvirna višina razpisanih sredstev je:

– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 5.470,56 €,

– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 6.087,46 €,

– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 24.620,00 €,

– za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovo­stni in vrhunski šport: 36.930,00 €,

– za kakovostni šport: 0 €,

– specifične športne panoge: 450,00 €,

– za športno rekreacijo: 0 €,

– za športne in športno rekreativne prireditve: 4.500,00 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega pro­grama športa morajo biti porabljena v letu 2013.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obraz­cih iz razpisne dokumentacije.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen­tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi­sa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumen­tacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko iz­vajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro.

X. Rok in način oddaje prijav:

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 3. 2013, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajal­cev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov izvajalca športnega programa (polni na­slov pošiljatelja),

– naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 3. 2013, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih progra­mov za leto 2013.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor