Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 2/01) je Občinski svet občine Trnovska vas na 13. izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
 
O D L O K
 
 
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Trnovska vas
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
 
2. člen
 
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
 
3. člen
 
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
 
4. člen
 
Komisija skupaj s predstavniki bivše krajevne skupnosti oziroma vaškimi odbori za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga Občina Trnovska vas ali druge pravne in fizične osebe.
 
5. člen
 
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
 
6. člen
 
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
 
7. člen
 
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
 
8. člen
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 
 
 
 

Št. 032-01/13 IZ/2002
Trnovska vas, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor