Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Cirkulane na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 in Občinski svet Občine Zavrč na 33. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list RS, št. 42/02, 14/03, 96/04 in 91/08) se v šestnajstem členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda šteje trinajst članov, ki jih sestavljajo:

- štirje predstavniki ustanovitelja, in sicer: dva predstavnika iz Občine Cirkulane in dva predstavnika iz Občine Zavrč,

- pet predstavnikov delavcev zavoda in

- štirje predstavniki staršev, in sicer: dva predstavnika iz Občine Cirkulane in dva predstavnika iz občine Zavrč.«

2. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-13/2010

Cirkulane, dne 22. aprila 2010

Župan

Občine Cirkulane

Janez Jurgec l.r.

 

Št. 007-1/2008-008

Zavrč, dne 25. marca 2010

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor