Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 56. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 5. redni seji dne 28. 4. 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Križevci
 
 
1. člen
 
 
(splošna določba)
 
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij se v občini ustanovijo kot posvetovalna telesa vaški odbori.
 
2. člen
 
 
(ustanovitev)
 
Vaški odbor se ustanovi za področje naslednjih naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Iljaševci, Ključarovci, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas, Zasadi. Odbor šteje tri člane iz naselja, za katerega se ustanovi.
 
 
Člane vaških odborov volijo in razrešujejo na zboru občanov, ki ga skliče župan, prebivalci naselja za katero se vaški odbor ustanavlja.
 
 
Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
 
3. člen
 
 
(pristojnosti)
 
Člani vaških odborov sodelujejo s člani odborov občine, preko katerih dajejo predloge, pobude in pripombe:
 
 
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na njihovem območju in pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 
 
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 
 
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja,
 
 
– predlagajo programe javnih del,
 
 
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 
 
– imajo pravico vpogleda v uresničevanje referendumskih programov,
 
 
– nudenje pomoči pri izgradnji komunalnih projektov.
 
 
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov vaških odborov niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
 
4. člen
 
 
(sklicevanje sej)
 
Na zborih, občani izvolijo predsednika vaškega odbora. Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
 
 
Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora, vendar nima pravice glasovanja.
 
 
Predsednik skliče odbor najmanj enkrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati odbor, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov odbora.
 
 
Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
 
5. člen
 
 
(končni določbi)
 
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odbora, oziroma, da občani posameznega naselja ne izkažejo interesa.
 
6. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 031-01/99
Križevci, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor