Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US in 11/18 - ZSPDSLS-1) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) je Občinski svet Občine Vodice na 4. redni seji, dne 19. 2. 2019 sprejel

 

Pravilnik

o spremembah Pravilnika

o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice

 

1. člen

V Pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. št. 4/2007, 4/2009, 5/2011, 11/2012, 8/2015 in 4/2018), se tretji odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»Članu občinskega sveta se obračuna sejnina glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:

−  za pripravo in udeležbo na posamezni sklicani redni in izredni seji občinskega sveta in študij gradiv, v višini 5,25 % mesečne plače župana, pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo;

−  za vodenje seje delovnega telesa, v višini 3,15 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo;

−  za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član, v višini 2,10 % mesečne plače župana pri ka- teri se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«

 

2. člen

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer: za udeležbo na seji nadzornega odbora pripada predsedniku nadzornega odbora sejnina v višini 4,20 % mesečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo, članom nadzornega odbora pa sejnina v višini 3,64 % me- sečne plače župana pri kateri se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-09/2019-001

Datum:  19. 2. 2019

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor