Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61.b. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVBO-1B, 108/2009, 80/2010, 106/2010, 43/2011, 57/2012) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07, 13/08) je župan občine Kungota dne 1. oktobra 2012 sprejel

S K L E P

o začetku postopka spremembe in dopolnitve občinskega

lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev

v Gradiški III

1. člen

(vsebina sklepa o začetku postopka

sprememb in dopolnitev lokacijskega

načrta)

S tem sklepom se podrobneje določijo:

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III (v nadaljevanju OLN),

- območje sprememb in dopolnitev OLN,

- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev OLN,

- roki za spremembo in dopolnitev OLN,

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo

sprememb in dopolnitev OLN)

Zemljišče, ki ga bodo urejale spremembe in dopolnitve OLN, je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev. V veljavnem lokacijskem načrtu je na njem predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov.

Priprava sprememb in dopolnitev OLN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN je 96.čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVBO-1B, 108/2009, 80/2010, 106/2010, 43/2011, 57/2012).

3. člen

(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev

ureditvenega načrta)

Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta – Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS št. 74/2006 z dne 14.07.2006), s katerim se bo urejal del območja v naselju Gradiška III. Celotno območje, za katerega se predvideva izdelava sprememb in dopolnitev OLN meri ca 599 m². Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanja so podane v planskih aktih občine. Na območju, ki je predmet obdelave, se predvideva gradnja individualnega stanovanjskega objekta.

Spremembe in dopolnitve OLN morajo vsebovati vse sestavine in podloge, ki so navedene v 56. čl. ZPN in sicer:

- prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev OLN,

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Spremembe in dopolnitve OLN se predajo upravljavcu, to je Občini Kungota v (4) štirih izvodih v analogni in digitalni obliki .

4. člen

(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev

lokacijskega načrta)

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OLN se nahaja v osrednjem delu ureditvenega območja naselja Gradiška III.

Območje obsega parcele štev. 340/4 in 340/3 v k.o. Gradiška in meri cca. 599 m².

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OLN lahko poseže tudi izven tega območja, za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

5. člen

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo

sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega

načrta)

Pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN je Občina Kungota.

Naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev OLN je:

ŽELJ Milena, Gradiška 21, 2211 Pesnica pri Mariboru

Pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN je podjetje biro

Lenart, Projektiranje in inženiring, Branko Kramberger s.p.,

Jurovska cesta 1, 2230 Lenart.

V pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev OLN se vključijo nosilci urejanja prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki dajo smernice in mnenja:

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana,

Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

- Elektro Maribor d.d., OE Maribor z okolico, Vodovodna ul. 2, 2000 Maribor,

- Telekom Slovenije, PE Maribor; Titova c. 38, 2000 Maribor,

- Mariborski vodovod, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

- Nigrad d.d., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor,

- Občina Kungota; Plintovec 1, 2201 Kungota

6. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev. Za

izdelavo sprememb in dopolnitev OLN je izdelan digitalni geodetski posnetek območja obdelave v skladu z 9.čl. Pravilnika o

geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04), ki ga je naročil naročnik.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN je potrebno upoštevati

idejno zasnovo, izhodišča planskih aktov Občine Kungota in

smernice nosilcev urejanja prostora.

7. člen

(postopek in roki za pripravo in sprejem sprememb in

dopolnitev lokacijskega načrta)

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:

- načrtovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OLN;

- načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnutek sprememb in dopolnitev OLN nosilcem urejanja prostora,

da podajo smernice v roku 15 dni od prejema poziva,

- po potrebi načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OLN,

- če je za spremembe in dopolnitve OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, pripravljavec zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev OLN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

- po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev in potrjenega okoljskega poročila, če je le to potrebno, občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja 15 dni);

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb - župan potrdi stališča do pripomb;

- na podlagi potrjenih stališč do pripomb načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev OLN;

- predlog sprememb in dopolnitev OLN pripravljavec posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 15 dneh mnenje;

- občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve OLN z odlokom in ga objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN zagotavlja naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev:

ŽELJ Milena, Gradiška 21, 2211 Pesnica pri Mariboru

9. člen

Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-05/2011

Datum: oktober, 2012

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor