Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, 94/07 – prečiščeno besedilo in 27/08 – Odločba US) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 9. 7. 2008 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

V Statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) se v drugem odstavku 9. člena četrta alinea spremeni tako, da se glasi:

»datum in kraj rojstva oziroma smrti«.

V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«.

2. člen

V drugem odstavku 16. člena se peta aliena spremeni tako, da se glasi:

»odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ.«;

in črta enaindvajseta alinea drugega odstavka navedenega člena.

3. člen

Spremeni se drugi in četrti odstavek 17. člena tako, da se glasita:

drugi odstavek:

»Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«

četrti odstavek:

»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«.

4. člen

V drugem stavku prvega odstavka 33. člena se besedilo »razpisa nadomestnih volitev župana« nadomesti z besedilom »nastopa mandata novoizvoljenega župana«. V tretjem stavku prvega odstavka se besedilo »če je razrešen« nadomesti z besedilom »če je župan razrešen«.

5. člen

Spremeni se peti odstavek 41. člena, tako da se glasi:

»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.

6. člen

Spremeni se četrti odstavek 46. člen, ki se glasi:

»Podrobnejšo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.

7. člen

Črta se tretji odstavek 47.a člena.

8. člen

V prvem odstavku 51. člena se besedilo »v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka« nadomesti z besedilo »glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki jih predpiše vlada.«.

9. člen

Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:

»O izločitvi tajnika oziroma direktorja občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«.

10. člen

Črta se prvi stavek četrtega odstavka 58. člena.

Doda se nov četrti odstavek:

»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«.

Doda se nov peti odstavek:

»Za zaposlene javne uslužbence v službi ožjega dela občine, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

11. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 00700-2/2008-6

Zreče, dne 9. julija 2008

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor