Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 96/15 in 80/16) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), je Občinski svet občine Gorje na 16. redni seji, dne 22.3.2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2016.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016 izkazuje:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.533.985

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.167.342

70

DAVČNI PRIHODKI

1.874.803

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.678.350

 

703

Davki na premoženje

133.771

 

704

Domači davki na blago in storitve

54.841

 

706

Drugi davki

7.841

71

NEDAVČNI PRIHODKI

292.538

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

110.168

 

711

Takse in pristojbine

2.952

 

712

Globe in druge denarne kazni

5.112

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

428

 

714

Drugi nedavčni prihodki

173.878

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

86.025

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

86.025

74

TRANSFERNI PRIHODKI

280.619

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

280.619

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.532.014

40

TEKOČI ODHODKI

915.010

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

132.918

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.205

 

402

Izdatki za blago in storitve

760.885

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

2.002

41

TEKOČI TRANSFERI

887.346

 

410

Subvencije

35.117

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

592.981

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

76.174

 

413

Drugi tekoči domači transferi

183.073

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

605.199

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

605.199

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

124.460

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.017

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

67.442

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

1.971

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

307

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

307

 

750

Prejeta vračila danih posojil

307

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

307

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

2.279

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-1.971

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2016

279.370,15

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-1/2017-11

Datum: 22.3.2017

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor