Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj« (Uradni list RS, št. 6/97, 106/99 in 70/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena in se pravilno glasi:

»Sedež zavoda: Ul. Mirana Jarca 2, Črnomelj.«

2. člen

V drugem odstavku 6. člena se črta besedilo »Mirana Jarca 3« in se nadomesti z besedilom »Ul. Mirana Jarca 2«.

3. člen

Spremeni se drugi odstavek 16. člena in se glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:

- tri predstavnike ustanovitelja,

- pet predstavnikov delavcev zavoda,

- tri predstavnike staršev.«

ter četrti odstavek 16. člena, ki se glasi:

»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed strokovnih delavcev matične šole dva člana, izmed strokovnih delavcev podružnice v Metliki enega člana, izmed strokovnih delavcev podružnice v Semiču enega člana ter izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev celotnega zavoda enega člana.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona, in članom, ki so izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 613-2/96

Črnomelj, dne 29. januarja 2010

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor