Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 57. člena ter 3. odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur.l. RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Ur. vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je župan občine Cerklje na Gorenjskem dne 05. 11. 2007 sprejel

 

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja L8 POSLOVNI KOMPLEKS BRNIK

 

I.         OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

1.  člen

Občina Cerklje na Gorenjskem je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja oziroma do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave lokacijskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek).

 

V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07), (v nadaljevanju ZPNačrt) bo Občina Cerklje na Gorenjskem, glede na to, da prostorski akt še ni bil javno razgrnjen, postopek lokacijskega načrta nadaljevala po določbah ZPNačrt kot občinski podobni prostorski načrt območja L8 Poslovni kompleks Brnik (v nadaljevanju OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik).

 

2. člen

Ocena stanja

 

Občina Cerklje na Gorenjskem je s pripravo lokacijskega načrta pričela v začetku leta 2007. Na podlagi sprejetih planskih aktov ter na podlagi 28. člena ZUreP-1 je bila dne 06.02.2007 izvedena prva prostorska konferenca. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Po izvedeni prvi prostorski konferenci je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 19.02.2007 sprejel Program priprave za občinski lokacijski načrt območja L8 Poslovni kompleks Brnik, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/07.

V postopku priprave lokacijskega načrta je Občina sočasno (19.02.2007) obvestila MOP o nameri priprave lokacijskega načrta, ki ji je z odločbo št. 35409-35/2007 z dne 02.03.2007 naložilo izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Prav tako je Občina dne 26.04.2007 zaprosila nosilce urejanja prostora za smernice za pripravo lokacijskega načrta.

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, lastnih razvojnih potreb ter smernic nosilcev urejanja prostora je bil izdelan delovni predlog (osnutek) lokacijskega načrta.

Nadaljnji postopek za sprejem lokacijskega načrta se bo, v skladu s tretjem odstavkom 98. člena ZPNačrt, nadaljeval in končal po določbah ZPNačrt, ob upoštevanju pojasnil in priporočil MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 04. 2007.

 

3. člen

Razlogi za pripravo

 

Občina Cerklje na Gorenjskem na planskem nivoju razpolaga z večjimi površinami za poslovno ekonomske programe zgolj v okviru širšega območja stavbnih zemljišč ob brniškem letališču. Konkretno sta za ta namen opredeljeni območji z oznakama L4 in L8, kompleks ob letališču (oznaka L1) pa je pretežno namenjen letališkim in obletališkim programom. Območje L4  Ekonomsko poslovne cone Brnik je na podlagi sprejetega lokacijskega načrta že v začetnih fazah realizacije, zato je nujno in smiselno pričeti še s prostorskimi aktivnostmi na, za poslovno ekonomske programe namenjeni lokaciji, to je območju z oznako L8 »poslovni kompleks Brnik«.

 

Razlog za pripravo LN je, kot je navedeno v oceni stanja, da obstoječe, z lokacijskim načrtom območja L4 sprejete površine za ekonomsko poslovne dejavnosti ne zadoščajo, zato je potrebno po ustaljenem postopku priprave in sprejemanja izvedbenega prostorskega akta pričeti s postopki na območja z oznako L8. Skladno s terminskim planom bo tako sprejetje tega dokumenta kot zadnjega ob letališču omogočilo kompleksen razvoj dejavnosti v prostoru severno od letališča ter ob, oziroma rahlo pred realizacijo rekonstrukcije glavne ceste zaokrožilo celostno ponudbo programov, ki na takšno, tudi v širšem pomenu izjemno lokacijo, sodijo.

 

II.             NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

 

4. člen

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pridobi investitor.

Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora le utemelji predlagano prostorsko ureditev.

Za območje obravnave OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Ur.l. RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi investitor.

 

III.           POSTOPEK IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ

 

5. člen

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:

-              izdelava dopolnjenega osnutka OPPN v 60. dneh od izdelanega geodetskega načrta

-              izdelava okoljskega poročila (OP) sočasno z izdelavo dop. osnutka OPPN

-              preverba kakovosti izdelanega OP v 15. dneh od posredovanja vloge

-              prva obravnava odloka OPPN na OS v 30. dneh od potrditve OP

-              javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in OP v 30. dneh

-              priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v 30. dneh po zaključku javne razgrnitve

-              izdelava predloga OPPN v 60. dneh od zavzetja stališč

-              pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) v 45. dneh

-              sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v 60. dneh

-              druga obravnava in sprejem odloka o OPPN na OS po pridobitvi sklepa

 

Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.

 

Predvideni roki za pripravo OPPN se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.

 

IV.       NOSILCI UREJANJA PROSTORA

 

6. člen

Pripravljavec OPPN je Občina Cerklje na Gorenjskem.

Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodeluje v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.

Pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik se upoštevajo smernice in strokovne podlage NUP, ki so bile pridobljene v postopku priprave lokacijskega načrta območja L8 Poslovni kompleks Brnik.

 

7. člen

 

Smernice za pripravo lokacijskega načrta so dali naslednji NUP:

 

-        Telekom Slovenije d.d., Sektor za upr. omrežja, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000  Kranj

-        Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj -  kanalizacija

-        Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana

-        Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj

-        Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

-        Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

-        Ministrstvo za gospodarstvo, Enota Maribor, Direktorat za turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor

-        Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj - vodovod

-        Elektro Gorenjska, JP za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

-        Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območna enota Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

-        Aerodrom Ljubljana, Zg. Brnik 130 a, 4210 Brnik

-        Občina Cerklje na Gorenjskem, Občinska uprava, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na  

      Gorenjskem

 

Smernic za pripravo lokacijskega načrta niso podali naslednji NUP:

 

-        Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

-        Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska 20, 4000 Kranj

-        Elektro Ljubljana, JP d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

-        Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

-        Ministrstvo za zdravje, OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (ni pristojen za izdajo smernic in mnenj)

-        Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugim nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4210 Radovljica (ni pristojen za izdajo smernic  in mnenj)

 

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, se jih naknadno vključi v postopek.

Na izdelan predlog OPPN občine Cerklje na Gorenjskem pridobi mnenja NUP, v roku 30 dni od prejema vloge. Pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi sprejemljivost njegovih vplivov na okolje. O sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje odloči Ministrstvo za okolje in prostor.

 

V.         OBVEZNOSTI V ZVEZI Z FINANCIRANJEM

 

Izdelavo OPPN financira investitor.

 

VI.       DOLOČITEV OBJAVE

 

Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnem glasilu Občine Cerklje na Gorenjskem.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-01/2007-44

Cerklje na Gorenjskem, dne 05. 11. 2007

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor