Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97) (v nadaljevanju: v odloku) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:

 

 

»S tem odlokom Občina Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Tržič (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:

 

 

– enota vrtca Palček,

 

 

– enota vrtca Deteljica,

 

 

– enota vrtca Križe,

 

 

– enota vrtca Lom.«

 

 

2. člen

 

 

V odloku se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

 

 

»Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-varstveni zavod Tržič.

 

 

Sedež zavoda: Ste Marie aux Mines 28, Tržič.

 

 

Skrajšano ime zavoda: VVZ Tržič.

 

 

V sestavo VVZ Tržič sodijo:

 

 

– enota vrtca Palček,

 

 

– enota vrtca Deteljica,

 

 

– enota vrtca Križe,

 

 

– enota vrtca Lom.

 

 

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«

 

 

3. člen

 

 

V odloku se spremeni 11. člen tako, da se glasi:

 

 

»Dejavnost zavoda je:

 

 

– 85.100 predšolska vzgoja

 

 

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«

 

 

4. člen

 

 

V odloku se spremeni 16. člen tako, da se glasi:

 

 

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

 

Svet javnega zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

 

 

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oblikuje organizacijska enota in v javnih vrtcih, v katerih so organizirane enote vrtcev, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot in enot vrtcev.

 

 

Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed strokovnih delavcev v enotah vrtca Deteljica, Palček in Križe in izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tržič izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter posameznih naselij vzgojno-varstvenega okoliša.

 

 

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.

 

 

V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh enot vrtca.

 

 

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.

 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

 

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«

 

 

5. člen

 

 

V odloku se spremeni 25. člen tako, da se glasi:

 

 

»Za ravnatelja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

 

 

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.

 

 

Ravnatelja imenuje svet zavoda.

 

 

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

 

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

 

 

– mnenje vzgojiteljskega zbora,

 

 

– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež,

 

 

– mnenje sveta staršev.

 

 

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.

 

 

Če lokalna skupnost ne daje mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

 

 

Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

 

 

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«

 

 

6. člen

 

 

V odloku se spremeni 41. člen tako, da se glasi:

 

 

»Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in Nadzorni odbor Občine Tržič.

 

 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.«

 

 

7. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Tržič, dne 23. aprila 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Tržič

 

 

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor