Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US: U-I-301/96, 24/99 – odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 – odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 – odl. US: U-I-223/00-22, 69/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 23. 3. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

 

 

1. člen

 

 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

 

 

2. člen

 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,25 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od veljavnosti Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2007.

 

 

 

 

 

Št. 0090-0001/2007-01/04-3

 

 

Rogašovci, dne 23. marca 2007

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor