Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 6. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo), določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 127/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. redni nadaljevalni seji dne 18. 5. 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 41/1997) se besedilo četrtega stavka 2. člena spremeni tako, da se glasi: »V zavodu se organizira organizacijska enota: CIK – enota Ljudska univerza«.

 

 

2. člen

 

 

Peta alinea 4. člena: »0/92.511 Dejavnost knjižnic« se v celoti črta.

 

 

3. člen

 

 

Besedilo tretjega odstavka 5. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom: »V okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje se opravlja tudi galerijska dejavnost in druge kulturne dejavnosti, če tako določa zakon oziroma ustanovitelj.« V četrtem odstavku 5. člena se črta besedilo: »organizacijski enoti« in nadomesti z: »organizacijska enota« ter črta besedo: »nimajo« in nadomesti z: »nima«.

 

 

4. člen

 

 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo »uporabnik knjižnice« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v CIK Trebnje«.

 

 

Besedilo četrtega odstavka 7. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Predstavnika odraslih, ki se izobražujejo v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno s tajnim glasovanjem. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se izvedejo po oddelkih, in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica odraslih, ki so v času volitev prisotni na predavanjih in so vključeni v izobraževanje v zavodu. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih udeležencev izobraževanja, ki so volili. Mandat predstavnika udeležencev izobraževanja je povezan s statusom udeleženca izobraževanja v zavodu. V primeru izgube statusa udeleženca izobraževanja se izvedejo nadomestne volitve na način, določen za volitve tega člana.«

 

 

5. člen

 

 

Spremeni se šesta alinea 8. člena tako, da se glasi:

 

 

»– obravnava poročila o izobraževanju odraslih in galerijski problematiki«.

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 17. člena se besedilo »štiri leta« nadomesti z besedilom »pet let«.

 

 

7. člen

 

 

V celoti se črtata 19. in 23. člen.

 

 

8. člen

 

 

Dosedanji 20. člen do vključno 36. člena se ustrezno preštevilčijo, in sicer:

 

 

– dosedanji 20. člen postane 19. člen,

 

 

– dosedanji 21. člen postane 20. člen,

 

 

– dosedanji 22. člen postane 21. člen,

 

 

– dosedanji 24. člen postane 22. člen,

 

 

– dosedanji 25. člen postane 23. člen,

 

 

– dosedanji 26. člen postane 24. člen,

 

 

– dosedanji 27. člen postane 25. člen,

 

 

– dosedanji 28. člen postane 26. člen,

 

 

– dosedanji 29. člen postane 27. člen,

 

 

– dosedanji 30. člen postane 28. člen,

 

 

– dosedanji 31. člen postane 29. člen,

 

 

– dosedanji 32. člen postane 30. člen,

 

 

– dosedanji 33. člen postane 31. člen,

 

 

– dosedanji 34. člen postane 32. člen,

 

 

– dosedanji 35. člen postane 33. člen,

 

 

– dosedanji 36. člen postane 34. člen.

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 022-00-1/2004

Trebnje, dne 19. maja 2004.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor