Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,70/00, 87/01, 51/02, 72/05 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01,16/02, 108/03, 77/04 in 21/06) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in 11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98 in 66/03) se v 5. členu za obstoječim, prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

»Obvezni gospodarski javni službi iz 1. in 2. točke 2. člena odloka se izvaja v javnem podjetju.«.

 

 

2. člen

 

 

Gospodarsko javno službo iz 2. točke 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in 11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98 in 66/03) se z dnem uveljavitve tega odloka prenese v izvajanje javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Sežana.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. OS 07/03

 

 

Divača, dne 20. junija 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor