Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na 18. redni seji, dne 7.6.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2017 – REBALANS I

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/16), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2017 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.921.856

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.541.477

70

DAVČNI PRIHODKI

2.051.927

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.805.218

 

703

Davki na premoženje

168.709

 

704

Domači davki na blago in storitve

78.000

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

489.550

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

270.624

 

711

Takse in pristojbine

2.500

 

712

Globe in druge denarne kazni

2.600

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

500

 

714

Drugi nedavčni prihodki

213.326

72

KAPITALSKI PRIHODKI

146.700

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

146.700

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

233.679

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

233.679

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.953.340

40

TEKOČI ODHODKI

989.820

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

137.952

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.640

 

402

Izdatki za blago in storitve

815.227

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

17.002

41

TEKOČI TRANSFERI

946.706

 

410

Subvencije

61.932

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

603.912

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

78.033

 

413

Drugi tekoči domači transferi

202.829

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

869.446

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

869.446

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

147.368

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

59.702

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

87.666

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-31.484

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2017 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.850

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.850

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.850

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

1.500

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.500

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.500

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

350

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2017 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-31.135

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

31.484

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2016

279.370

 

9009

Splošni sklad za drugo

206.884

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 ostajajo v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-3/2017-17

Datum: 7. 6. 2017

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor