Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO) ter v skladu s16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 8. redni seji, dne 6.10.2015, sprejel

 

ODLOK

 o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas

 

I.            SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine Trnovska vas.

 

 1. člen

(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, statutom Občine Trnovska vas, tem odlokom in drugimi predpisi.

(3) Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave je s posebnim odlokom ustanovljena Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju: skupna občinska uprava).

 

 1. člen

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

 

 1. člen

(1) Delo občinske uprave je javno.

(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili za javnost oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi podžupan in javni uslužbenci občinske uprave.

 

 1. člen

Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti čim hitrejše in lažje uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi.

 

II.          ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

 

 1. člen

(1) Organizacija občinske uprave je prilagojena nalogam občinske uprave. Za opravljanje nalog občinske uprave je ustanovljena Občinska uprava Občine Trnovska vas s sedežem v Trnovski vasi 42 (v nadaljevanju: občinska uprava), razen za opravljanje nalog po tem odloku, za katere je ustanovljena skupna občinska uprava.

(2) Občinska uprava mora zagotavljati:

       strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

       učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog občinske uprave,

       zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopku,

       usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,

       polno zaposlenost uslužbencev v občinski upravi in

       učinkovito sodelovanje z organi občine in z drugimi organi in institucijami.

 

 1. člen

(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

       splošnih zadev,

       normativno-pravnih zadev,

       upravnih zadev,

       javnih financ,

       gospodarstva, gospodarskih javnih služb in investicij,

       negospodarskih dejavnosti,

       varstva okolja,

       urejanja prostora,

       drugih področij iz pristojnosti občine.

(2) Skupna občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti na naslednjih področjih:

       prostorsko načrtovanje,

       zagotavljanje in izvajanje javnih služb,

       občinska inšpekcija,

       občinsko redarstvo in

       notranje revidiranje.

 

 1. člen

(1) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb občinski svet v skladu z zakonom z odlokom ustanovi režijski obrat in sicer kot nesamostojno notranjo organizacijsko enoto občinske uprave.

(2) Naloge in pristojnosti režijskega obrata se opredelijo v posebnem odloku.

 

 1. člen

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:

       delovanje župana, podžupana in direktorja občinske uprave,

       administrativne in strokovne naloge s področja delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles, drugih občinskih organov ter nadzornega sveta,

       obveščanje občinskega sveta o delu občinske uprave,

       naloge v zvezi z vlogami,

       naloge v zvezi z volitvami, referendumi, zbori občanov in ljudsko iniciativo,

       kadrovske zadeve in sistem plač javnih uslužbencev občinske uprave,

       protokolarne zadeve,

       prireditve Občine Trnovska vas,

       objavo splošnih aktov v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas ter priprava gradiv za objavo v uradnem glasilu Trnovski zvon,

       informiranje občanov,

       strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine z drugimi občinami,

       sprejem, evidentiranje in odprava pošte,

       arhiviranje dokumentov,

       gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,

       strokovno pomoč vaškim odborom in

       druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje splošnih zadev.

 

 1. člen

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki  jih sprejemajo občinski svet, župan in drugi občinski organi,

       priprava pogodb in aneksov k pogodbam,

       strokovna pomoč pri izvajanju volitev oziroma referenduma,

       pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom in

       druge naloge, ki po svoji naravi spadajo med normativno-pravne zadeve.

 

 1. člen

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       vodi upravne postopke in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,

       sodeluje v upravnih postopkih, v katerih odločajo drugi pristojni organi in

       opravlja druge naloge z upravnega področja.

 

 1. člen

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       priprava in izvajanje proračuna in priprava zaključnega računa ter finančnih poročil,

       priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov aktov s področja financ,

       opravlja finančna, knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in koristnike proračunskih sredstev,

       spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine ter dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

       spremljanje in analiza davkov in taks iz občinske pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

       priprava premoženjske bilance občine,

       statistična in analitična dela,

       vodenje evidence osnovnih sredstev občine,

       blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov,

       obračun plač za zaposlene, za javna dela ter obračun plačil za opravljanje funkcije za občinske funkcionarje in

       opravljanje drugih nalog s področja javnih financ.

 

 1. člen

(1) Na področju gospodarstva, gospodarskih javnih služb in investicij občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       priprava strategije razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,

       priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju gospodarstva in investicij,

       vodenje evidence stavbnih zemljišč, statistična in analitična dela,

       priprava strokovnih podlag za organizacijo gospodarskih javnih služb ter skrb za njihovo izvajanje,

       izvajanje in vodenje postopkov javnega naročanja,

       opravljanje premoženjsko-pravnih zadev,

       pospešuje razvoj turizma, kmetijstva in podjetništva,

       priprava projektov s tega področja,

       priprava in izvajanje programov javnih del,

       spremljanje in analiziranje gospodarskega gibanja v občini in

       druge naloge s tega področja.

(2) Občinska uprava opravlja naloge s področja izvajanja naslednjih gospodarskih javnih služb:

       oskrba s pitno vodo,

       odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

       zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

       obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

       odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

       urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,

       vzdrževanje občinskih javnih cest in

       pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

       pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,

       vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob, ali nad vozišči državnih cest, ki so   namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,

       varstvo pred požarom,

       odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,

       dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave,

       izvajanje oglaševanja in plakatiranja,

       urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.

 

 1. člen

Na področju negospodarske dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov na področju negospodarskih dejavnosti,

       upravne naloge in vodenje upravnih postopkov s področja zdravstva, socialnega varstva, kulture, športa, otroškega varstva in javnih del,

       skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom,

       uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad zavodi, ki jih je ustanovila občina,

       urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane,

       priprava javnih razpisov za društva in drugih oblik organiziranosti in

       druge naloge s tega področja.

 

 1. člen

Na področju urejanja prostora občinska uprava izdaja informacije iz uradnih evidenc.

 

 1. člen

Na področju prostorskega načrtovanja skupna občinska uprava opravlja naslednje naloge:

       vodi postopke za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,

       pripravlja manj zahtevne strokovne podlage za prostorske akte,

       nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,

       opravlja naloge službe mestnega arhitekta ali občinskega urbanista,

       opravlja naloge v zvezi z javnim naročanjem,

       opravlja naloge v zvezi z usklajevanjem aktov in

       druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 1. člen

Na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb skupna občinska uprava:

       pripravlja predpise in vodi upravne postopke s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter nudi strokovno pomoč pri njihovem izvajanju,

       vodi in spremlja investicije s področja ravnanja s komunalnimi odpadki,

       vodi in spremlja investicije s področja komunalnega opremljanja,

       vodi in spremlja investicije s področja cestne infrastrukture,

       opravlja nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih in drugih gradbenih del na področju cestne infrastrukture,

       vodi in spremlja druge projekte s področja varstva okolja,

       opravlja naloge v zvezi z javnim naročanjem,

       opravlja druge naloge, ki jih je na skupno občinsko upravo prenesla občina preko zveze občin z ustanovitvenim aktom zveze,

       opravlja druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 1. člen

(1) Naloge medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občine opravlja skupna občinska uprava.

(2) Inšpekcijski nadzor izvajajo medobčinski inšpektorji kot uradne osebe s pooblastili in odgovornostmi.

(3) Inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi občine. Seznam predpisov je objavljen na spletni strani skupne občinske uprave.

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektor, so prihodek proračuna občine.

 

 1. člen

(1) Naloge medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občine opravlja skupna občinska uprava.

(2) Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani občinski predpisi, katerih seznam je objavljen na spletni strani skupne občinske uprave.

(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja notranje organizacijske enote. Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji so pooblaščene uradne osebe.

(4) Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so nanje preneseni z zakoni in predpisi občine. Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine.

 

 1. člen

(1) Skupna notranja revizijska služba kot samostojna in neodvisna notranja organizacijska enota pri skupni občinski upravi opravlja naloge na področju notranjega revidiranja.

(2) Skupna notranja revizijska služba opravlja naslednje naloge:

       pripravlja dolgoročni in letni načrt dela,

       izvaja redne in izredne revizije,

       svetuje,

       izdeluje letna poročila o delovanju službe,

       sodeluje z zunanjimi revizorji in

       opravlja druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem.

(3) Delovanje skupne notranje revizijske službe je urejeno s pravilnikom, ki ga je izdala občina skupaj z občinami ustanoviteljicami skupne občinske uprave.

 

III.        NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV

 

 1. člen

Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira delo občinske uprave.

 

 1. člen

(1) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

(2) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.

(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let. Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

 

 1. člen

(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.

(2) Direktor občinske uprave:

       vodi in usklajuje delo občinske uprave,

       skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

       izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti javne uslužbence občinske uprave,

       opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,

       skrbi za sodelovanje z drugimi organi občine,

       koordinira delo s skupno občinsko upravo na področjih, za katere je ustanovljena in

       opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter naloge, ki jih odredi župan.

(3) Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

 

 1. člen

(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz državne pristojnosti.

(2) Občinska uprava in skupna občinska uprava odgovarjata županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, izvaja zakonodajo in druge predpise, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih ter opravlja druge strokovne zadeve.

 

 1. člen

(1) Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji, na drugi stopnji pa župan, razen če je z zakonom določeno drugače.

(2) O upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti odloča direktor občinske uprave.

(3) Za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe lahko župan pooblasti javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji, če ni z zakonom določeno drugače.

 

 1. člen

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.

(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

 

 1. člen

(1) O izločitvi javnega uslužbenca v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o zadevi tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.

(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.

 

 1. člen

(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan občinske uprave ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.

(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

 

 1. člen

(1) Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine, naloge, rok za izvedbo naloge, sredstva in druge pogoje za njeno delo.

 

 1. člen

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravljajo posamezni javni uslužbenci, je določena župan z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.

 

 1. člen

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili.

(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.

(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Javni uslužbenci morajo varovati tajne podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za usposabljanje in izpopolnjevanje zagotavlja delodajalec.

(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in interese oseb. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.

(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma doseganja enakih rezultatov ob najnižjih stroških.

(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, s katerimi se seznani pri svojem delu.

(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

(8) Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

 

 1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/09).

 

 1. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/8-6-2015-7s

Datum: 6.10.2015

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor