Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS. št. 127/06) so:

 

 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Sta­tuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 02/2007, 29/2007) na svoji 22. redni seji dne, 02. 04. 2009, Občinski svet Občine Benedikt na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/2006) na svoji 20. redni seji dne, 08. 04. 2009;

 

 

Občinski svet Občine Cerkvenjak na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 16/07) na svoji 14. redni seji dne, 08. 04. 2009;

 

 

Občinski svet Občine Juršinci na podla­gi 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 7/2007) na svoji 22. redni seji dne, 23. 03. 2009;

 

 

Občinski svet Občine Lenart na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik - MUV, št. 5/2007) na svoji 19. redni seji dne, 02. 04. 2009;

 

 

Občinski svet Občine Sveta Ana na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) na svoji 14. izredni seji dne, 03. 04. 2009;

 

 

Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 29/07) na svoji 19. redni seji dne, 26. 03. 2009 in 07. 04. 2009 ;

 

 

Občinski svet Občine Sveti Jurij v Sloven­skih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik - MUV, 1/2007, 33/2007) na svoji 18. redni seji dne, 08. 04. 2009; in

 

 

Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 5/2007) na svoji 8. izredni seji dne, 02. 04. 2009,

 

 

sprejeli naslednji

 

 

ODLOK

 

 

o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter do­ločitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih gori­cah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno –zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah in soinvestitork na podlagi ene izmed oblik javno - zaseb­nega partnerstva določenih z Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (v na­daljevanju: projekt).

 

 

Odlok določa predmet, pravice in obve­znosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.

 

 

Javni partnerji, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkve­njak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas, določijo javnega partnerja Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadalje­vanju: Javni partner), da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi z javno-za­sebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.

 

 

Odlok je torej skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gra­dnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki JZP in hkrati akt o javno - zasebnem partnerstvu.

 

 

Zasebni partner je pravna ali fizična ose­ba izbrana na javnem razpisu v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (U.L. RS 127/06).

 

 

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZA­SEBNEGA PARTNERSTVA

 

 

2. člen

 

 

(javni interes)

 

 

Na območju Občine Sveta Trojica v Slo­venskih goricah in občin soinvestitork obstaja javni interes, da se izvede pro­jekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja ele­ktronskih komunikacij (v nadaljevanju: projekt) in s tem omogoči uporabo ši­rokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.

 

 

Zaradi hitrejše realizacije ciljev, oprede­ljenih z Načrtom razvoja širokopasovne­ga omrežja elektronskih komunikacij v vseh devetih občinah, se projekt izvede v eni zmed oblik JZP.

 

 

3. člen

 

 

(predmet JZP)

 

 

Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lo­kalnih skupnostih na področju belih lis. V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal in upravljal z odprtim široko­pasovnim omrežjem elektronskih komu­nikacij v lokalnih skupnostih, skladno s projektnimi smernicami javnega par­tnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo jav­ni partner zagotovil:

 

 

- možnost uporabe obstoječe infrastruk­ture v lasti lokalnih skupnostih

 

 

- soinvestitorju (zasebnemu partnerju) nudil pomoč pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo kanalizacijo

 

 

- dajanje svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje

 

 

- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov

 

 

Zasebni partner bo del omrežja zgradil s sredstvi državnega proračuna za kohe­zijsko politiko, preostali del omrežja pa z zasebnimi sredstvi.

 

 

Tako zgrajeno omrežje se takoj po izgra­ditvi prenese v last lokalne skupnosti (del omrežja zgrajenega s kohezijskimi sredstvi) oz. soinvestitorja (del omrežja zgrajenega s sredstvi zasebnega partner­ja) v razmerju vloženih sredstev.

 

 

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

 

4. člen

 

 

(oblika izvedbe JZP)

 

 

Večino poslovnega tveganja za izvajanje JZP prevzame javni partner, zasebni par­tner prevzame del poslovnega tveganja, zato se JZP skladno s 27. čl. ZJZP izvede v obliki javno naročniškega razmerja.

 

 

Projekt v obliki JZP se izvede na eden od načinov pogodbenega partnerstva in si­cer kot (BOT model: build-operate-trans­fer; 80. čl. ZJZP, U.L. 127/06) ter BTO (build-transfer-operate).

 

 

Elementi BOT modela so naslednji: širo­kopasovno omrežje se zgradi z zasebni­mi sredstvi. Prvih 20 let (oziroma največ 30 let) po izgradnji odprtega širokopa­sovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let (vendar največ 30 let) pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javnega par­tnerja, t.j. na Občine Sveta Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. gori­cah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: javni partner). Kon­cesijsko razmerje JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (naj­več za 10 let), predvsem če je to potreb­no zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širo­kopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja.

 

 

Elementi BTO modela so naslednji: širo­kopasovno omrežje se zgradi s kohezijskimi sredstvi. Takoj po izgradnji odprte­ga širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, t.j. lastništvo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkve­njak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadalje­vanju: javni partner).

 

 

Javni partner omrežje zgrajeno s kohe­zijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za naj­več 30 let.

 

 

5. člen

 

 

(pozitivni učinki izvajanja JZP)

 

 

Z izvedbo projekta v obliki JZP se zasle­dujejo naslednji pozitivni učinki:

 

 

• znižanje proračunskih izdatkov,

 

 

• pridobitev dodatnega kapitala,

 

 

• večja izbira javnih storitev,

 

 

• boljša kakovost storitev ter

 

 

• zagotovitev možnosti uporabe široko­pasovnih storitev tako fizičnim kot prav­nim osebam v krajšem časovnem roku.

 

 

6. člen

 

 

(prostorska zasnova izvajanja JZP)

 

 

Projekt v obliki JZP se izvede na celo­tnem območju belih lis občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občin so­investitork.

 

 

7. člen

 

 

(obveznosti zasebnega partnerja)

 

 

Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:

 

 

-izdelati projekt kot del ponudbene do­kumentacije,

 

 

-zgraditi omrežje v skladu s projektom v določenih rokih,

 

 

-zagotoviti dostop do storitev vsem naseljem na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občinah soinvesti­torkah;

 

 

-zagotoviti dostop do omrežja vsem zain­teresiranim operaterjem omrežij in po­nudnikom storitev pod enakimi pogoji;

 

 

-zagotoviti upravljanje in vzdrževanje ce­lotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji,

 

 

-zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim ra­zvojem lokalne skupnosti.

 

 

IV. POOOBLASTILO

 

 

8. člen

 

 

Za objavo javnega razpisa, izvedbo po­stopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem par­tnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

 

V. STROKOVNA KOMISIJA

 

 

9. člen

 

 

Za pripravo in izvedbo javnega razpi­sa župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev zunanje strokovnjake, za pregled in oceno prispelih prijav (po­nudb) ter za pripravo strokovnega poro­čila izbere strokovno komisijo. Strokov­na komisija šteje vsaj 3 člane (najmanj en predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje, strokovnjak s področja javnih naročil). Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in naj­manj 2 (dve) leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno presojo pri­spelih ponudb.

 

 

Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz 2. odstavka 52. čl. ZJZP, kar po­trdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.

 

 

Za izvedbo posameznih dejanj v postop­ku javnega razpisa morajo biti prisotni najmanj 3 člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

 

 

Za strokovno-tehnično pomoč in sveto­vanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija upora­bi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

 

 

Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu.

 

 

VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR

 

 

10. člen

 

 

(postopek izbire zasebnega par­tnerja in merila za izbor)

 

 

Zasebnega partnerja se izbere na pod­lagi javnega razpisa, v postopku konku­renčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cer­kvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredova­nja objave v uradni list.

 

 

Pogoji za prijavo in merila za izbiro za­sebnega partnerja se določijo in ovre­dnotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparen­tna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne točke prejeli ponudniki, ki bodo izkazali interes gradnje večjega dela omrežja z zasebnimi sredstvi.

 

 

V postopku izbire mora javni partner za­gotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.

 

 

Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu.

 

 

11. člen

 

 

(pogoji za izbiro zasebnega par­tnerja)

 

 

Javni partner mora v postopku izbire za­sebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire iz­kazati, da imajo zagotovljen dostop do fi­nančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

 

 

VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA

 

 

12. člen

 

 

(vzpostavitev)

 

 

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz raz­merja javno-zasebnega partnerstva na­stanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o iz­biri preneha veljati, če izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.

 

 

13. člen

 

 

(prenehanje)

 

 

Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.

 

 

VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZA­SEBNIM PARTNERJEM

 

 

14. člen

 

 

(pravice in obveznosti)

 

 

Pravice in obveznosti javnega in zaseb­nega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagota­vlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagota­vlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

 

 

Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celo­tnega projekta javno-zasebnega partner­stva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajoče tveganja.

 

 

Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti me­hanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.

 

 

15. člen

 

 

(ostale določbe)

 

 

Javni partner je dolžan seznaniti zaseb­nega partnerja z razvojnimi projekti na svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v naslednjih petih letih, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partner­ju pri izvedbi projekta JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odpr­tega širokopasovnega omrežja elektron­skih komunikacij zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja.

 

 

IX. NAČIN FINANCIRANJA

 

 

16. člen

 

 

Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjen med jav­nim in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta (operacije) in v zvezi s tem pre­vzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, pomagal pri pridobivanju slu­žnosti, pri vstopu v obstoječo kanalizaci­jo, pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih ter z dajanjem svojih prosto­rov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.

 

 

Stroške, ki nastanejo pri pridobivanju služnosti in ostali vložki javnega partner­ja, ki nastanejo pri izvedbi celotne ope­racije, se upoštevajo kot vložek javnega partnerja.

 

 

Javni partner posreduje napovedi pla­čil sredstev kohezijske politike na ravni operacije (projekta) oz. terminski plan izstavljanja računov oz. zahtevkov skla­dno s pogodbenimi odnosi.

 

 

X. NADZOR

 

 

17. člen

 

 

(nadzor)

 

 

Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in konzorcij OŠO.

 

 

Župan je o aktivnostih povezanih s skle­nitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati konzorciju OŠO in občinskemu svetu dvakrat letno.

 

 

18. člen

 

 

(evalvacija)

 

 

Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zaseb­nega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

 

 

19. člen

 

 

(končna določba)

 

 

Odlok se objavi v uradnih glasilih občin, in sicer Občine Sveta Trojica v Sloven­skih goricah v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Benedikt v Uradnem listu Republike Slovenije, Občine Cerkvenjak Medobčinskem uradnem vestniku Šta­jerske in Koroške regije – MUV, Občine Juršinci v Uradnem vestniku občine Jur­šinci, Občine Lenart v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije - MUV, Občine Sveta Ana v Ura­dnem listu Republike Slovenije, Obči­ne Sveti Andraž v Slovenskih goricah v Uradnem vestniku občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV in Občine Trnovska vas v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa prične naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

Številka: 354-29/2008

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih gori­cah

 

 

Kraj in datum:

 

 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 02.04.2009

 

 

Darko FRAS, univ. dipl. prav. Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 38103-002/2007-73 Obči­na Benedikt

 

 

Kraj in datum: Benedikt, 08. 04. 2009

 

 

Milan GUMZAR Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 381-01/2007 Občina Cer­kvenjak

 

 

Kraj in datum: Cerkvenjak, 08. 04. 2009

 

 

Jože KRANER Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 007-0006/2009-2 Obči­na Juršinci

 

 

Kraj in datum: Juršinci, 23. 03. 2009

 

 

Alojz KAUČIČ Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 381-3/2007 Občina Lenart

 

 

Kraj in datum: Lenart, 02. 04. 2009

 

 

Mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 38501-3/2009 Občina Sveta Ana

 

 

Kraj in datum: Sv. Ana, 03. 04. 2009

 

 

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

 

 

Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 381-2/2009-1 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

 

 

Kraj in datum: Vitomarci, 07. 04. 2009

 

 

Franc KREPŠA, univ. dipl. inž. str.

 

 

Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 380-1/2009 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

 

 

Kraj in datum: Jurovski dol, 08. 04. 2009

 

 

Peter ŠKRLEC Župan

 

 

Žig in podpis:

 

 

Številka: 032 0/8i-1/2009-3o Obči­na Trnovska vas

 

 

Kraj in datum: Trnovska vas, 02. 04. 2009

 

 

Alojz BENKO, dipl. upr. org.

 

 

Župan

 

 

Žig in podpis:

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor