Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 22., 33. in 59. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/12 in 5/13), 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 03/05, 04/05 in 01/10) ter 12., 13. in 14. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 29. redni seji dne 08.07.2013 sprejel

SKLEP

o potrditvi elaborata o oblikovanju cen

storitve obvezne gospodarske javne

službe oskrba s pitno vodo

v občini Vodice

1. člen

S tem sklepom se potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Vodice, št. Elab/2013-1/, ki ga je v juniju 2013 izdelal upravljavec javnega vodovoda JP Komunala Vodice, d.o.o., ter se določajo cene za obračun:

– vodarine,

– omrežnine.

2. člen

Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,6950 EUR, od tega:

– izvajanje oskrbe s pitno vodo 0,6134 EUR;

– vodno povračilo: 0,0816 EUR.

3. člen

Vodarina za m3 prekomerno porabljene vode znaša 1,0017 EUR, od tega:

– izvajanje oskrbe s pitno vodo 0,9201 EUR;

– vodno povračilo: 0,0816 EUR.

4. člen

Cena omrežnine je sestavljena iz cene:

– števnine,

– vzdrževalnine in

– najemnine.

 

Cene števnine so:

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN ≤ 20

2,0000

20 <DN<40

2,3750

40≤DN<50

3,1500

50≤DN<65

19,0000

65 ≤DN<80

23,7500

80 ≤DN<100

23,7500

100≤DN<150

36,6500

150 ≤DN

36,6500

 

Cene vzdrževalnine so:

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN ≤ 20

3,2139

20<DN<40

3,5766

40 ≤DN<50

6,1900

50≤DN<65

6,3327

65≤DN<80

8,3243

80≤DN<100

8,3243

100≤DN<150

9,1050

150 ≤DN

9,1050

 

Cene najemnine infrastrukture brez subvencije so:

Velikost vodomera

Najemnina na mesec v EUR brez DDV

DN ≤ 20

3,7364

20 <DN<40

11,2091

40 ≤DN<50

37,3635

50≤DN<65

56,0453

65 ≤DN<80

112,0906

80 ≤DN<100

186,8177

100≤DN<150

373,6354

150≤DN

747,2708

 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Z dnem uveljavitve in uporabe tega Sklepa veljajo 50 % subvencionirane cene za najemnino infrastrukture za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Cene najemnine infrastrukture s 50 % subvencijo so:

Velikost vodomera

Najemnina na mesec v EUR brez DDV

DN ≤ 20

1,8682

20 <DN<40

5,6046

40 ≤DN<50

18,6818

50≤DN<65

28,0227

65 ≤DN<80

56,0453

80 ≤DN<100

93,4089

100≤DN<150

186,8177

150≤DN

373,6354

 

Cene omrežnine s 50 % subvencionirano najemnino so:

Velikost vodomera

Števnina

Vzdrževalnina

Najemnina

Skupaj cena

OMREŽNINE

 

EUR brez DDV/kos/mesec

DN ≤ 20

2,0000

3,2139

1,8682

7,0821

20<DN<40

2,3750

3,5766

5,6045

11,5561

40 ≤DN<50

3,1500

6,1900

18,6818

28,0218

50≤DN<65

19,0000

6,3327

28,0227

53,3554

65≤DN<80

23,7500

8,3243

56,0453

88,1196

80≤DN<100

23,7500

8,3243

93,4089

125,4832

100≤DN<150

36,6500

9,1050

186,8177

232,5727

150 ≤DN

36,6500

9,1050

373,6354

419,3904

 

Polne cene omrežnine so:

Velikost vodomera

Števnina

Vzdrževalnina

Najemnina

Skupaj cena

OMREŽNINE

 

EUR brez DDV/kos/mesec

DN ≤ 20

2,0000

3,2139

3,7364

8,9503

20<DN<40

2,3750

3,5766

11,2091

17,1607

40 ≤DN<50

3,1500

6,1900

37,3635

46,7035

50≤DN<65

19,0000

6,3327

56,0453

81,3780

65≤DN<80

23,7500

8,3243

112,0906

144,1649

80≤DN<100

23,7500

8,3243

186,8177

218,8920

100≤DN<150

36,6500

9,1050

373,6354

419,3904

150 ≤DN

36,6500

9,1050

747,2708

793,0258

 

5. člen

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost.

6. člen

Z dnem veljavnosti in uporabe tega sklepa, preneha veljavnost Sklepa o potrditvi cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/12).

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 01.08.2013 dalje.

 

Številka: 011-08/2010-149

Datum: 09.07.2013

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor