Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   900-0062/2006-41/04

Datum:     17.05.2006

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 35. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 31.05.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.   Potrditev zapisnika 34. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 5.4.2006 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.   Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.   Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2005 (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

4.   Odlok o urejanju javne razsvetljave v MO Kranj – osnutek (gradivo)

5.   Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj - osnutek (gradivo)

6.   Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (gradivo)

7.    Razširitev območja javnih parkirnih površin (gradivo)

8.    Sklep o financiranju infrastrukture odlagališča Tenetiše (gradivo)

9.    Poročilo o delu Zavoda za turizem Kranj v letu 2005 (gradivo)

10. Analiza stroškov športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport  (gradivo)

11. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju športnih programov  (gradivo)

12. Koncesija za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju mladinskega zobozdravstva (gradivo)

13. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine v letu 2005 (gradivo)

14. Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

15. Kadrovske zadeve (gradivo)

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

  -        Odgovora svetnikoma Kokošar in Štraus - hoteli, S obvoznica

        -        Odgovor svetniku Štrausu - vrednost daril
        -        Informacija o poteku obnove tribun na atletskem stadionu
        -        Odgovora svetnikoma Velovu in Klofutarju
 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor