Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 27. redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun občine Benedikt za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):

A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.     SKUPNI PRIHODKI                                   334.835

II.    SKUPNI ODHODKI                                    404.850

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.—II.)       70.015

 

B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV  IN NALOŽB

IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  IN

       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                         1.181

V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE  KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN SPREMEMBE

       KAPITALSKIH DELEŽEV                                 1.181

 

C)     RAČUN FINANCIRANJA

VII.   ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 80.500

VIII.  ODPLAČILO DOLGA                                    11.250

IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  NA RAČUNIH

       (I.+IV.+VII..-II.-V.-VIII.)                           416

X.     NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)        70.015

XI.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  OB KONCU

       PRETEKLEGA LETA                                     3.458

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40303-001/2001-4

Benedikt, dne 3. aprila 2002.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor