Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 (56/92 – popr.), 42/94 Odl. US: U-I-137/93-24, 1/1999 – ZNIDC, 41/99, 60/99 Odl. US: U-I-273/98, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 110/02 –ZIRD, 2/04 (7/04 – popr.), 21/06 Odl. US: U-I-116/03-22), 37., 39. ter 46. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ((Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05 (88/05 – popr.), 121/05) in 16. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 19. redni seji dne 7. 7. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v Občini Kungota

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet Občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve vodenje in pomoč na domu neposredne socialne oskrbe na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal Center za socialno delo Pesnica.

 

 

2. člen

 

 

Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev pomoč na domu, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.

 

 

    Občinski svet Občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve pomoč na domu za 0,10 strokovnega delavca po normativu 86.286,90 tolarjev/mesec.

 

 

3. člen

 

 

Za uporabnike storitve pomoč na domu se določi cena na efektivno uro tako, da se stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.

 

 

Občinski svet Občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni izvajanje neposredne socialne oskrbe na domu, ki znaša 2.901,60 sit/ura. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in tako znaša efektivna ura neposredne socialne oskrbe 1.000,00 tolarjev.

 

 

4. člen

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2006.

 

 

 

 

 

Št. 011-06/2006

 

 

Kungota, dne 7. julija 2006

 

 

Župan

    Občine Kungota

    Jožef Karner l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor