Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06 – ZOFI-F), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj« (Uradni list RS, št. 6-7/97) se spremeni prvi stavek drugega odstavka 9. člena in se pravilno glasi:

 

 

»Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri instituciji, pristojni za plačilni promet v državi, ki ju določi ravnatelj.«

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se 11. člen in sicer tako, da se glasi:

 

 

»Dejavnosti zavoda so:

 

 

– J/59.200   – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in

 

 

             muzikalij,

 

 

– P/85.100   – predšolska vzgoja,

 

 

– P/85.520   – izobraževanje, izpopolnjevanje in

 

 

             usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

 

 

– P/85.600   – pomožne dejavnosti za izobraževanje,

 

 

– R/90.010   – umetniško uprizarjanje.

 

 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«

 

 

3. člen

 

 

Spremeni se drugi odstavek 16. člena in se glasi:

 

 

»Svet zavoda šteje devet članov, in sicer:

 

 

– tri predstavnike ustanovitelja,

 

 

– tri predstavnike delavcev zavoda,

 

 

– tri predstavnike staršev.«

 

 

Ter četrti odstavek 16. člena, ki se po novem glasi:

 

 

»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se izmed strokovnih delavcev zavoda voli dva člana, izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev pa enega člana.«

 

 

4. člen

 

 

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit.

 

 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.

 

 

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

 

 

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

 

 

– mnenje učiteljskega zbora,

 

 

– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in

 

 

– mnenje sveta staršev.

 

 

Lokalna skupnost in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.

 

 

Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

 

 

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.

 

 

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«

 

 

5. člen

 

 

26. členu de dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

 

 

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

 

 

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

 

 

6. člen

 

 

Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:

 

 

»26.a člen

 

 

Ravnatelja razreši svet zavoda.

 

 

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

 

 

Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.

 

 

Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.

 

 

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«

 

 

7. člen

 

 

Za 26.a členom se doda nov 26.b člen, ki se glasi:

 

 

»26.b člen

 

 

Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.

 

 

V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.«

 

 

8. člen

 

 

V četrtem odstavku 34. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:

 

 

»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.

 

 

Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.

 

 

9. člen

 

 

Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki glasi:

 

 

»37.a člen

 

 

V zavodu ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:

 

 

– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

 

 

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

10. člen

 

 

Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, deluje v obstoječi sestavi do izteka mandata.

 

 

11. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Šifra: 613-2/96

 

 

Črnomelj, dne 20. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor