Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o štipendiranju

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 62/97, 3/00) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od minimalne plače po Zakonu o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06) in znaša:

 

 

– 36% minimalne plače za študente,

 

 

– 28% minimalne plače za dijake.

 

 

Višina celotne štipendije po tem pravilniku se med šolskim letom usklajuje v skladu z gibanjem ravni minimalne plače.«

 

 

2. člen

 

 

V 10. členu se doda za prvim odstavkom nov, drugi odstavek, ki glasi:

 

 

»Štipendistu, ki uspešno konča izobraževanje v krajšem času, kot je s predpisom določeno trajanje izobraževanja po programu, za katerega je prejemal štipendijo, se izplačajo preostale štipendije v enkratnem znesku v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil izobraževanje.«

 

 

3. člen

 

 

V 13. členu se v tretji in osmi alineji črta beseda »potrdilo« in jo nadomesti z besedo »dokazilo«.

 

 

4. člen

 

 

Črta se besedilo 19. člena pravilnika. Namesto dosedanjega besedila, se doda novo besedilo, ki se glasi:

 

 

»Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem oziroma študijskem letu predložiti občini dokazilo o opravljenih izpitih in študijskem uspehu v letniku, za katerega je prejemal štipendijo ter dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednji letnik.«

 

 

5. člen

 

 

Za 19. členom se doda nov 20., 21. in 22. člen, preštevilči se dosedanji 19.a člen v 23. člen, dosedanji 19. b člen v 24. člen, dosedanji 20. člen v 25. člen.

 

 

Vsebina novih členov se glasi:

 

 

20. člen

 

 

»Štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne izplačuje:

 

 

– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali starševstva;

 

 

– če ni izpolnil obveznosti iz prejšnjega člena

 

 

Kot opravičljivi zdravstveni razlog iz prve alineje tega člena šteje bolezen ali poškodba, ki traja neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista. Starševstvo iz prve alineje tega člena lahko uveljavlja tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek.«

 

 

21. člen

 

 

»Štipendist, ki prekine izobraževanje navedeno v pogodbi o štipendiranju, ali ne konča izobraževanja v roku, ki je določen s študijskim programom in tem pravilnikom ali če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije ali če je pridobil štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.

 

 

Občina lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.

 

 

Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen oziroma poškodba ali starševstvo štipendista, ki je vplivalo na potek študija.

 

 

Če se občina in štipendist ne dogovorita o vračilu štipendije na način, določen v prvem in drugem odstavku tega člena, se dolžni znesek izterja od štipendista skladno s predpisi, ki urejajo izvršbo denarnih terjatev.«

 

 

22. člen

 

 

»Če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije, ga lahko župan oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše.

 

 

Če štipendist štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti, se lahko dolžni znesek odpiše. Dolžni znesek se lahko odpiše tudi v primeru, da bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom.

 

 

Kriterije za odpis iz prejšnjih odstavkov z aktom določi župan.«

 

 

6. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; izplačila štipendij po novi osnovi pa se obračunajo od vključno meseca decembra 2007 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 032-0008/2007-4

 

 

Divača, dne 25. oktobra 2007

 

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor