Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 3. 10. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Zavrč

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa:

 

 

– način in čas pokopa,

 

 

– urejanje pokopališča,

 

 

– oddajanje prostorov za grobove v najem,

 

 

– vzdrževanje, urejenost, red, čistoča in mir na pokopališčih ter postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenika,

 

 

– pogrebne svečanosti,

 

 

– kazenske določbe.

 

 

2. člen

 

 

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča v Občini Zavrč se opravlja neposredno v okviru občinske uprave ali pa jo opravlja fizična oziroma pravna oseba (v nadaljevanju: upravljalec), s katero občina sklene ustrezno pogodbo.

 

 

Do podelitve koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Zavrč, se opravlja pokopališka in pogrebna dejavnosti ter urejanja pokopališča, neposredno v okviru občinske uprave.

 

 

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

 

 

3. člen

 

 

Pokop v smislu tega odloka je:

 

 

– zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlih v krsti,

 

 

– položitev žare s pepelom v zemljo, grobnico ali v za to določen prostor.

 

 

Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi, anonimni, skladno z voljo umrlega ali najbližnjega sorodnika.

 

 

4. člen

 

 

Vse umrle, ki imajo pred smrtjo svoje stalno prebivališče na območju Občine Zavrč, se praviloma polaga na mrtvaški oder v mrliški veži.

 

 

5. člen

 

 

Pokopi so vsak dan.

 

 

Uporabo mrliške veže določa upravljalec pokopališča. Mrliška veža je odprta od 7. do 22. ure, v poletnem času pa od 7. do 23. ure.

 

 

III. UREJANJE POKOPALIŠČA

 

 

6. člen

 

 

Na pokopališču so lahko naslednje vrste grobov:

 

 

– klasični grobovi (enojni, družinski, grobnice),

 

 

– žarni grobovi,

 

 

– skupna grobišča.

 

 

7. člen

 

 

Enojni in družinski grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je do 1,30 m in dolžina do 2,20 m, širina družinskega groba do 1,80 m in dolžina do 2,20 m, razen na starem delu pokopališča, kjer se upošteva dejansko stanje.

 

 

8. člen

 

 

Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih, grobnicah ali v za to posebej zgrajenih žarnih nišah. Globina žarnega groba je 0,70 m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.

 

 

Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.

 

 

9. člen

 

 

Skupna grobišča so prostori za skupen pokop ob morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojnih in izrednih razmerah.

 

 

10. člen

 

 

V obstoječe grobnice na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.

 

 

11. člen

 

 

Ponoven pokop v isti enojni grob je mogoč po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajši od 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Če je bil grob odprt pred pretekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje. V družinski grob je možen pokop pred potekom mirovalne dobe.

 

 

IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

 

 

12. člen

 

 

Na pokopališču se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za pokope v obstoječe grobove in skupna grobišča.

 

 

Upravljalec pokopališča oddaja prostore za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki.

 

 

13. člen

 

 

Najemna pogodba mora vsebovati:

 

 

– osebo najemnega razmerja,

 

 

– čas najema,

 

 

– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,

 

 

– višino najemnine in način plačevanja,

 

 

– obveznost najemojemalca glede urejanja groba oziroma prostora za grob,

 

 

– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti.

 

 

14. člen

 

 

Prostor za grob se odda za dobo 10 let.

 

 

Višino najemnine določa občinski svet z ustreznim sklepom.

 

 

15. člen

 

 

Najemnik groba mora poravnati najemnino v 15 dneh po prejemu računa. Zneski iz 14. člena tega odloka se uskladijo enkrat, v mesecu januarju, z rastjo drobnoprodajnih cen v preteklem letu.

 

 

16. člen

 

 

Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom najemne pogodbe, mora upravljalec pisno opozoriti na možnost podaljšanja pogodbe oziroma posledice, če ta ne bo podaljšana.

 

 

Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti iz groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti iz območja pokopališča v 90 dneh. Če najemnik nagrobnika ne odstrani, to stori upravljalec pokopališča na stroške najemnika, grob oziroma prostor za grob pa lahko odda drugemu najemniku.

 

 

17. člen

 

 

Če se pravni nasledniki najemnika groba oziroma prostora za grob odpovedo, ali če pravni naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.

 

 

Upravljalec izroči grobni prostor najemniku takoj po sklenitvi najemne pogodbe in plačilu najemnine. Pravni nasledniki morajo najemnino plačevati vsaj 10 let po opravljenem zadnjem pokopu.

 

 

V. VZDRŽEVANJE, UREJENOST, RED, ČISTOČA IN MIR NA POKOPALIŠČU TER POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKA

 

 

18. člen

 

 

Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča.

 

 

Na območju pokopališča ni dovoljeno:

 

 

– nedostojno vedenje,

 

 

– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,

 

 

– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,

 

 

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča,

 

 

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča,

 

 

– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,

 

 

– v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, ključavničarskih in drugih del na območju pokopališča,

 

 

– na pokopališču je prepovedan promet z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca,

 

 

– brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavničarskih in podobnih del.

 

 

19. člen

 

 

Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:

 

 

– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,

 

 

– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,

 

 

– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,

 

 

– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora,

 

 

– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča,

 

 

– vodi evidenco o grobovih in pokopih,

 

 

– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,

 

 

– določa mesto pokopa,

 

 

– pooblašča izvajalca, da organizira in opravlja pogrebe,

 

 

– prijavlja kršitelje pokopališkega reda pristojnemu organu,

 

 

– upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča kot:

 

 

– odlagališča smeti in odpadkov,

 

 

– ograje, stopnice in poti v območju pokopališča,

 

 

– zagotavlja vodo za zalivanje.

 

 

20. člen

 

 

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi in vse odpadke odlagati na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti.

 

 

Če je grob tako zanemarjen in če je stanje nagrobnika takšno, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov, je upravljalec dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba.

 

 

Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi, opravi to upravljalec na stroške najemnika.

 

 

21. člen

 

 

Zasajanje visoko rastočega drevja in drugih visoko rastočih okrasnih rastlin je dovoljeno le s pristankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je lahko visoko 2 m in ne sme biti prosto rastoče, temveč oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih rastlin do višine 0,50 m, ki pa ne smejo ovirati dostopa do drugih grobov.

 

 

22. člen

 

 

Upravljalec daje na podlagi katastra pokopališča soglasje k postavitvi nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč ali spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov. Soglasje se izdaja k velikosti nagrobnih obeležij in k arhitektonski zasnovi, kar je posebej določeno s pokopališkim načrtom.

 

 

Če najemnik postavi nagrobnik, robnike ali krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju ali brez soglasja upravljalca, mora upravljalec obvestiti najemnika, da nepravilnosti odpravi v 8 dneh.

 

 

Če najemnik teh nepravilnosti ne odpravi, opravi to upravljalec na stroške najemnika.

 

 

VI. POGREBNE SVEČANOSTI

 

 

23. člen

 

 

Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščena oseba upravljalca pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem naročilu pokojnikovih svojcev.

 

 

24. člen

 

 

Če je v to v skladu z voljo umrlega oziroma najbližjih sorodnikov, se pogrebni sprevod razvije tako, da je na čelu sprevoda križ ali drugi simboli. Sledijo mu zastavonoša in prapori.

 

 

25. člen

 

 

Za vojaške enote, organe za notranje zadeve in društva, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek le-teh pogrebov, veljajo njihova pravila, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali svojcev.

 

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE

 

 

26. člen

 

 

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek:

 

 

– kdor se nedostojno vede (18. člen),

 

 

– najemniki grobov, ki le-teh ne vzdržujejo redno in ne odlagajo odpadkov na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti (20. člen),

 

 

– kdor opravlja prevoze, kamnoseška, ključavničarska in podobna dela na območju pokopališča brez predhodnega dovoljenja (18. člen),

 

 

– kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca (18. člen),

 

 

– kdor sadi ali odstranjuje drevje oziroma grmičevje brez dovoljenja upravljalca (18. člen),

 

 

– kdor vodi živali na pokopališče (18. člen),

 

 

– kdor odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora,

 

 

– kdor poškoduje mrliško vežo, grobove, nasade in druge objekte na območju pokopališča,

 

 

– odtujuje predmete tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov ali naprav v območju pokopališča,

 

 

– odlaga smeti, ki po svojem izvoru ne izhajajo iz pokopališča.

 

 

VIII. PREHODNE KONČNE DOLOČBE

 

 

27. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni občinski upravni organi in delavci upravljalca pokopališča.

 

 

28. člen

 

 

Upravljalec pokopališča mora za pokopališče izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.

 

 

29. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 352-07-1/03

 

 

Zavrč, dne 3. oktobra 2003.

 

 

 Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor